„Упражняване на авторски надзор на обект: Строителство – „Трети етап – благоустройство и паркоустройство на част от УПИ І – „За Байракли джамия и озеленяване“ и част от УПИ ХV – „За площад и озеленяване“ в кв. 416”

„Упражняване на авторски надзор на обект: Преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект: „Благоустрояване на крайречна градска зона – 1 етап”, гр. Самоков, Община Самоков, Крайречен парк в УПИ IX, кв.287- Зона 1А, включваща: технология фонтани, автоматизирана поливна система и шахтов кладенец”

Протокол по чл.97, ал.4 -дата на публикуване 21.12.2016 г. Договор за обществена поръчка – дата на публикуване 04.01.2017 г.

Договор за обществена поръчка “ Доставка на електрически автомобили за нуждите на община Самоков“

Договор за обществена поръчка “ Доставка на електрически автомобили за нуждите на община Самоков“ – обособена позиция 1 Договор за обществена поръчка “ Доставка на електрически автомобили за нуждите на община Самоков“ – обособена позиция 2

Договор за обществена поръчка ТРЕТИ ЕТАП – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УПИ І – „ЗА БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И ЧАСТ ОТ УПИ ХV – “ ЗА ПЛОЩАД И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ В КВ. 416

Договор за обществена поръчка ТРЕТИ ЕТАП – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УПИ І – „ЗА БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И ЧАСТ ОТ УПИ ХV – “ ЗА ПЛОЩАД И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ В КВ. 416

Решение за завършване на процедурата „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“

Решение №ЛС-01-1848 /08.11.2016 г. за определяне на изпълнител за обществена поръчка „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“

Протоколи и доклади на комисията „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“

Доклад по чл. 103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОП „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“ Протокол №3 за отваряне, разглеждане и оценяване на ценовите предложения „Доставка … Continue reading

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор на многофамилни жилищни сгради, находящи се в град Самоков, обл. Софийска, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Самоков по 3 обособени позиции

Документация за участие – 01.11.2016 15:49 ч

Договор за обществена поръчка „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради в град Самоков“бл.Слатина,бл.3,бл.41

Договор за обществена поръчка „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради в град Самоков“бл.Македония ул. Македния 87 – обособена позиция №4 Дата на публикуване 28.04.2017 г. ================================================== Договор за обществена поръчка … Continue reading

Договор за обществена поръчка „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради в град Самоков -бл.8,бл.19,бл.26″

Договор за обществена поръчка „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради в град Самоков -бл.8,бл.19,бл.26″ – обособена позиция №1 Договор за обществена поръчка „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и … Continue reading

Договор за обществена поръчка „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания“

Договор за обществена поръчка „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания“ – обособена позиция №2 Договор за обществена поръчка „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от … Continue reading

Договор за обществена поръчка „ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: «РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИМ ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ, ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ» И ПОСЛЕДВАЩО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР“

Договор за обществена поръчка „ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: «РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИМ ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ, ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ» И ПОСЛЕДВАЩО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР“

Решение за завършване на процедурата „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

Решение №ЛС-01-1738/21.10.2016 г. за определяне резултатите и избор на изпълнител за изпълнение на обществена поръчка- публично състезание „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

Протоколи и докладни „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОП Протокол 3 за отваряне, разглеждане и оценяване на ценовите предложения на участниците в процедура по възлагане на обществена поръчка – публично състезание за „Строителство на Физкултурен салон към ОУ … Continue reading

Договор за обществена поръчка „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Договор за обществена поръчка „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Договор за обществена поръчка „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, шахтов кладенец, и детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков“

Договор за обществена поръчка „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, шахтов кладенец, и детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков“

Договор за обществена поръчка „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“

Договор за обществена поръчка „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“

Решение за завършване на процедурата ТРЕТИ ЕТАП – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УПИ І – „ЗА БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И ЧАСТ ОТ УПИ ХV – “ ЗА ПЛОЩАД И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ В КВ. 416

Решение №ЛС-011662/05.102016 на кмета на Община Самоков за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти за изпълнение на : „ТРЕТИ ЕТАП – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УПИ І – „ЗА БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И ЧАСТ ОТ УПИ … Continue reading

Протоколи и доклади на комисията „ТРЕТИ ЕТАП – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УПИ І – „ЗА БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И ЧАСТ ОТ УПИ ХV – “ ЗА ПЛОЩАД И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ В КВ. 416″

Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60 ал.1 от ППЗОП : „ТРЕТИ ЕТАП – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УПИ І – „ЗА БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И ЧАСТ ОТ УПИ ХV – “ ЗА ПЛОЩАД И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ … Continue reading

Пазарно проучване по проект на „Рехабилитация на улици, изграждане на нови и реконструкция на съществуващите им прилежащи тротоари, гр. Самоков, Община Самоков“, включващ следните подобекти: 1) Улица „Христо Ботев“ 2) Улица „Преспа“ 3) Улица „Връх Мусала“ 4) Улица „Христо Смирненски“ 5) Улица „Грънчар“

Пазарно проучване по проект на Община Самоков за Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Самоков, област Софийска, включващ следните обекти: 1. Реконструкция и рехабилитация на общински път SF02577 /III-822/ – Самоков – Драгушиново – Злокучене – /II-82/, община Самоков; 2. Реконструкция и рехабилитация на общински път SF02575 /III-6206/ – Самоков – Доспей, община Самоков; 3. Реконструкция и рехабилитация на общински път SF02573 с.Белчин, община Самоков

Протоколи и доклади на комисията „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, шахтов кладенец, и детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков“

Протокол за отваряне, разглеждане и оценяване на представените оферти от участниците във възлагането на обществена поръчка чрез публикувана обява с предмет:“Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, шахтов кладенец, и детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков, находящ … Continue reading

Договор за обществена поръчка „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза Технически проект и последващо осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Самоков” по 3 ОП“

Договор за обществена поръчка обособена позиция №1 „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза Технически проект и последващо осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Самоков” по 3 ОП“ Договор за обществена поръчка обособена позиция … Continue reading

Разяснения по документацията за участие „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Разяснение по запитване-1 „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Решение „ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: «РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИМ ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ, ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ» И ПОСЛЕДВАЩО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР“

Решение

Информация за удължаване на първоначален срок за получаване на оферти „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, шахтов кладенец, и детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков“

Информация за удължаване на първоначален срок Съобщение