Протоколи и доклади на комисията „ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: «РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИМ ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ, ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ» И ПОСЛЕДВАЩО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР“

Протокол 2 Протокол 1 Доклад Съобщение до заинтересованите лица – участници в процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание с предмет: „ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: «РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И … Continue reading

Документация за участие „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“

Заглавна страница на документация за участие „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“ Документация за участие „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка … Continue reading

Откриване на процедура „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“

Обявление за поръчка директива 2014/24/ЕС/ЗОП „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“ Решение №ЛС-01-1495 от дата 31.08.2016 г. за откриване на процедурата „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови … Continue reading

Договор за обществена поръчка „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков – II етап, по седем обособени позиции“

Договор за обществена поръчка обособена позиция 1 „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков – II етап, по седем обособени позиции“ Договор за обществена поръчка обособена позиция 2 „Изготвяне … Continue reading

Документация за участие „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, шахтов кладенец, и детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков“

Заглавна страница документация за участие „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, шахтов кладенец, и детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков“ Документация за участие „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, шахтов кладенец, и детска … Continue reading

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, шахтов кладенец, и детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков“

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, шахтов кладенец, и детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков“

Документация за участие „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Заглавна страница документация за участие „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“ Документация за участие „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Откриване на процедура „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Обявление за поръчка директива 2014/24/ЕС/ЗОП „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“ Решение №ЛС-01-1461/25.08.2016 г. за откриване на процедурата „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща … Continue reading

Обща информация „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Линк към АОП

Разяснения по документацията за участие „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

Разяснение по запитване – 3 „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“ ================================================== Разяснение по запитване – 2 „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в … Continue reading

Договор за обществена поръчка „Доставка на строителни материали, инструменти и сходни изделия за нуждите на Община Самоков“

Договор за обособена позиция 1 на обществена поръчка „Доставка на строителни материали, инструменти и сходни изделия за нуждите на Община Самоков“ Договор за обособена позиция 2 на обществена поръчка „Доставка на строителни материали, инструменти и сходни изделия за нуждите на … Continue reading

Документация за участие „ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: «РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИМ ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ, ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ» И ПОСЛЕДВАЩО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР“

Заглавна страница документация за участие „ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: «РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИМ ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ, ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ» И ПОСЛЕДВАЩО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР“ Документация за … Continue reading

Откриване на процедура „ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: «РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИМ ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ, ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ» И ПОСЛЕДВАЩО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР“

Обявление за поръчка директива 2014/24/ЕС/ЗОП „ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: «РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИМ ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ, ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ» И ПОСЛЕДВАЩО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР“ Решение №ЛС-01-1474/ … Continue reading

ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИМ ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ, ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ И ПОСЛЕДВАЩО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР

Прикачени документи

Обща информация „ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: «РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИМ ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ, ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ» И ПОСЛЕДВАЩО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР“

Линк към АОП

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка чрез публикувана обява „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков, находящи се в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А гр. Самоков“

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка чрез публикувана обява „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков, находящи се в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А гр. Самоков“

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради в град Самоков“бл.Слатина,бл.3,бл.41

Решение № ЛС-01-1465/25.08.2016 г. за определяне на изпълнител за обществена поръчка „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради в град Самоков“бл.Слатина,бл.3,бл.41

Протоколи и доклади на комисията „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради в град Самоков“бл.Слатина,бл.3,бл.41

Протокол №4 за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в отркита процедура за възлагане на обществена поръчка „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради в град Самоков“бл.Слатина,бл.3,бл.41 ============================================= Съобщение до … Continue reading

Документация за участие „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков, находящи се в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А гр. Самоков“

Заглавна страница документация за участие „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков, находящи се в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А гр. Самоков“ Документация за участие „Строителство за изграждане и електро … Continue reading

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков, находящи се в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А гр. Самоков“

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков, находящи се в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А гр. Самоков“

Обща информация „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков, находящи се в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А гр. Самоков“

Линк към АОП

Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков, находящи се в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А гр. Самоков, община Самоков по обособени позиции

Прикачени документи

Договор за обществена поръчка „Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции“

Договор за „Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции“ Договор за „Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции“ – обособени позиции с №5,№21,№22,№23,№24, №26

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради в град Самоков-бл.16,бл.23,бл.40″

Решение №ЛС-01-1439/22.08.2016 г. за определяне избор на изпълнител за обществена поръчка „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради в град Самоков-бл.16,бл.23,бл.40″

Протоколи и доклади на комисията „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради в град Самоков-бл.16,бл.23,бл.40″

Протокол №4 за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлгане на обществена поръчка „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради в град Самоков-бл.16,бл.23,бл.40″ ======================================================== Съобщение до … Continue reading

Текущи документи и плащания „АСФАЛТИРАНЕ – ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА САМОКОВ“

Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки, включително за авансови плащания