Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради в град Самоков -бл.8,бл.19,бл.26″

Решение №ЛС-01-1431/19.08.2016 г. за избор на изпълнител „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради в град Самоков -бл.8,бл.19,бл.26″

Протоколи и доклади на комисията „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради в град Самоков -бл.8,бл.19,бл.26″

Протокол №4 за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлгане на обществена поръчка „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради в град Самоков -бл.8,бл.19,бл.26″ ========================================== Съобщение … Continue reading

Документация за участие „ТРЕТИ ЕТАП – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УПИ І – „ЗА БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И ЧАСТ ОТ УПИ ХV – “ ЗА ПЛОЩАД И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ В КВ. 416″

Документация за участие заглавна страница „ТРЕТИ ЕТАП – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УПИ І – „ЗА БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И ЧАСТ ОТ УПИ ХV – “ ЗА ПЛОЩАД И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ В КВ. 416″ Документация за участие „ТРЕТИ … Continue reading

Откриване на процедура „ТРЕТИ ЕТАП – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УПИ І – „ЗА БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И ЧАСТ ОТ УПИ ХV – “ ЗА ПЛОЩАД И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ В КВ. 416″

Обявление за поръчка директива 2014/24/ЕС/ЗОП „ТРЕТИ ЕТАП – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УПИ І – „ЗА БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И ЧАСТ ОТ УПИ ХV – “ ЗА ПЛОЩАД И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ В КВ. 416″ Решение №ЛС-01-1433 /19.08.2016 г.за … Continue reading

Обща информация „ТРЕТИ ЕТАП – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УПИ І – „ЗА БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И ЧАСТ ОТ УПИ ХV – “ ЗА ПЛОЩАД И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ В КВ. 416″

Линк в АОП

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“

Решение №ЛС-01-1702/ 17.08.2016 г. за определяне на изпълнител „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“

Протоколи и доклади на комисията „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“

Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОП „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“ Протокол №2 за отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото предложение „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен … Continue reading

Откриване на процедура „Доставка на електрически автомобили за нуждите на община Самоков“

Обявление за поръчка директива 2014/24/ЕС/ЗОП „Доставка на електрически автомобили за нуждите на община Самоков“ Решение №ЛС-01-1393 /15.08.2016 г.за откриване на процедура „Доставка на електрически автомобили за нуждите на община Самоков“  

Документация за участие „Доставка на електрически автомобили за нуждите на община Самоков“

Заглавна страница документация за участие „Доставка на електрически автомобили за нуждите на община Самоков“ Документация за участие „Доставка на електрически автомобили за нуждите на община Самоков“

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания“

Решение №ЛС-01-1339/ 11.08.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания“

Протоколи и доклади на комисията „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания“

Протокол №3 за открита процедура „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания“ Протокол №2 за открита процедура „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и … Continue reading

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза Технически проект и последващо осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Самоков” по 3 ОП.“

Решение № ЛС-01-1341/11.08.2016 г. „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза Технически проект и последващо осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Самоков” по 3 ОП.“

Протоколи и доклади на комисията „Преработка на проект по чл. 154 ал.5 ЗУТ на обект – „Благоустряване на крайречна градска зона – 1 етап“, гр.Самоков, по подобект „Стопанска сграда“

Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП за разглеждане, оценяване и класиране подадена оферта от поканено лице „Преработка на проект по чл. 154 ал.5 ЗУТ на обект – „Благоустряване на крайречна градска зона – 1 етап“, гр.Самоков, по подобект „Стопанска сграда““

Протоколи и доклади на комисията „Преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект : Благоустрояване на крайречна градска зона – 1 етап, гр.Самоков, Община Самоков, Крайречен парк в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А“

Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП за разглеждане, оценяване и класиране подадена оферта от поканено лице „Преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект : Благоустрояване на крайречна градска зона – 1 етап, гр.Самоков, Община Самоков, Крайречен парк … Continue reading

Документация за участие „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

Заглавна страница документация за участие „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“ Документация за участие „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, … Continue reading

Откриване на процедура „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

Обявление за поръчка директива 2014/24/ЕС/ЗОП „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“ Решение №ЛС-01-1299/05.08.2016г. за откриване на процедура „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в … Continue reading

Обща информация „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

Линк към АОП

Протоколи и доклади на комисията „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза Технически проект и последващо осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Самоков” по 3 ОП.“

Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОП „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза Технически проект и последващо осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Самоков” по 3 ОП.“ Протокол №3 … Continue reading

Документация за участие „Преработка на проект по чл. 154 ал.5 ЗУТ на обект – „Благоустряване на крайречна градска зона – 1 етап“, гр.Самоков, по подобект „Стопанска сграда“

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 Образец 6 Образец 7 Образец 8 Образец 9

Покана по чл.191 от ЗОП „Преработка на проект по чл. 154 ал.5 ЗУТ на обект – „Благоустряване на крайречна градска зона – 1 етап“, гр.Самоков, по подобект „Стопанска сграда“

Покана по чл.191 от ЗОП : Преработка на проект по чл. 154 ал.5 ЗУТ на обект – „Благоустряване на крайречна градска зона – 1 етап“, гр.Самоков, по подобект „Стопанска сграда“

Документация за участие „Преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект : Благоустрояване на крайречна градска зона – 1 етап, гр.Самоков, Община Самоков, Крайречен парк в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А“

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 Образец 6 Образец 7 Образец 8 Образец 9

Покана по чл.191 от ЗОП „Преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект : Благоустрояване на крайречна градска зона – 1 етап, гр.Самоков, Община Самоков, Крайречен парк в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А“

Покана по чл.191 от ЗОП „Преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект : Благоустрояване на крайречна градска зона – 1 етап, гр.Самоков, Община Самоков, Крайречен парк в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А“

Преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект: „Благоустряване на крайречна градска зона – 1 етап“, гр.Самоков, Община Самоков, Крайречен парк в УПИ IX, кв.287- Зона 1А, включваща: технология фонтан, автоматизирана поливна система в шахтов кладенец

Прикачени документи

Договор за обществена поръчка “ Асфалтиране – основен и текущ ремонт на пътната мрежа в община Самоков“

Договор за обществена поръчка “ Асфалтиране – основен и текущ ремонт на пътната мрежа в община Самоков“

Договор за обществена поръчка „Изпълнение на енергоефективни дейности с цел намаляване на енергопотреблението на уличното осветление в 26 населени места на територията на община Самоков“

Договор за обществена поръчка „Изпълнение на енергоефективни дейности с цел намаляване на енергопотреблението на уличното осветление в 26 населени места на територията на община Самоков“