Изработване на горскостопански план за горските територии собственост на община Самоков, в териториалния обхват на ТП „ ДГС Самоков„ за частта на влятото през 2010г. ДГС „ Боровец„ РДГ София, Софийска област

Доставка и монтаж на мултифункционална информационна система за многофункционална спортна зала „ Арена Самоков” , община Самоков

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на представените оферти – 27.12.2016 12:50 , Милен Пасков, 767 kB

Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков, находящи се в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А гр. Самоков, община Самоков по обособени позиции

Прикачени документи