1.Изработване на проект за Подробен устройствен план- план за застрояване и парцеларен план на довеждаща инфраструктура, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ 2. Изработване на работен проект за обект ; Късноантична крепост „Шишманово кале“. Консервация, реставрация, експониране, и социализация на археологически структури. Посетителски център, посетителски пътеки, атракциони и паркинг, като елементи от зона за туризъм, екология и спорт, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ

„Упражняване на авторски надзор на обект: Строителство – „Трети етап – благоустройство и паркоустройство на част от УПИ І – „За Байракли джамия и озеленяване“ и част от УПИ ХV – „За площад и озеленяване“ в кв. 416”

„Упражняване на авторски надзор на обект: Преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект: „Благоустрояване на крайречна градска зона – 1 етап”, гр. Самоков, Община Самоков, Крайречен парк в УПИ IX, кв.287- Зона 1А, включваща: технология фонтани, автоматизирана поливна система и шахтов кладенец”

Протокол по чл.97, ал.4 -дата на публикуване 21.12.2016 г. Договор за обществена поръчка – дата на публикуване 04.01.2017 г.

Преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект: „Благоустряване на крайречна градска зона – 1 етап“, гр.Самоков, Община Самоков, Крайречен парк в УПИ IX, кв.287- Зона 1А, включваща: технология фонтан, автоматизирана поливна система в шахтов кладенец

Прикачени документи