Обществена поръчка “Ремонтно- възстановителни работи по ОПУ”Неофит Рилски” в УПИ I-3623, кв.232 /ПИ 65231.901.226./ по плана на гр.Самоков, община Самоков -I етап,/подобект 1/”

Договор за възлагане на Обществена поръчка “Ремонтно- възстановителни работи по ОПУ”Неофит Рилски” в УПИ I-3623, кв.232 /ПИ 65231.901.226./ по плана на гр.Самоков, община Самоков -I етап,/подобект 1/” Техническо предложение към договор за възлагане на Обществена поръчка “Ремонтно- възстановителни работи по … Continue reading

19/11/2013 – Открита процедура – Сметосъбиране и сметоизвозване, зимно подържане и снегопочистване общинска пътна мрежа на община Самоков, подържане и стопанисване на депо за битови отпадъци /в м-т Катранджия/ гр.Самоков, ликвидиране на микросметища на територията на община Самоков

ДАТА: 19/11/2013 / АОП НОМЕР: 00580-2013-0011 Тип: Открита процедура Име:Сметосъбиране и сметоизвозване, зимно подържане и снегопочистване общинска пътна мрежа на община Самоков, подържане и стопанисване на депо за битови отпадъци /в м-т Катранджия/ гр.Самоков, ликвидиране на микросметища на територията на … Continue reading