Договор за обществена поръчка „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков – II етап, по седем обособени позиции“

Договор за обществена поръчка обособена позиция 1 „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков – II етап, по седем обособени позиции“ Договор за обществена поръчка обособена позиция 2 „Изготвяне … Continue reading

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков – II етап, по седем обособени позиции“

Решение № ЛС-0 -1066/13.07.2016 г. за определяне на изпълнител по обособена позиция №3 и обособена позиция №5 от обществена поръчка „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков – II … Continue reading

Протоколи и доклади на комисията „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков – II етап, по седем обособени позиции“

Протокол №3 за разглеждане , оценяване и крайно класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за :“Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков … Continue reading

Гаранции за участие „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков – II етап, по седем обособени позиции“

Гаранции за участие -1 „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков – II етап, по седем обособени позиции“ Гаранции за участие -2 „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и … Continue reading

Документация за участие „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков“

Заглавна страница документация за участие „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков“ Документация за участие „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни … Continue reading

Откриване на процедура “ Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков“

Решение № ЛС-01-295 от 01.03.2016г за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков“

Oбявление „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков“

Предварително обявление „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков“

Обща информация

Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков, построени по индустриален способ, във връзка с изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” – II етап, по … Continue reading