Договор за обществена поръчка „Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции“

Договор за „Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции“ Договор за „Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции“ – обособени позиции с №5,№21,№22,№23,№24, №26

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП „Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции“

Решение № ЛС 01-924 / 16.06.2016 г. за определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции“

Протоколи и доклади на комисията „Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции“

Протокол №3 за разглеждане, оценяване и крайно класиране на офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции“ ============================================================ Съобщение до заинтересованите лица участници в процедура за възлагане … Continue reading

Разяснения по документацията за участие „Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции“

Разяснение по запитване – 1 „Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции“

Документация за участие „Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции“

Документация за участие заглавна страница „Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции“ Документация за участие „Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции“

Обявление „Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции“

Обявление „Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции“

Откриване на процедура „Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции“

Решение № ЛС-01- 571 от 05.04.2016 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка  „Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции“