Договор за обществена поръчка „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Договор за обществена поръчка „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Решение № ЛС-01-1155 / 19.07.2016 г. за определяне резултатите от оценяването и класирането на допуснатите участници по критерия за избор на изпълнител – най – ниска цена за изпълнение на „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на … Continue reading

Протоколи и доклади на комисията „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Протокол №4 от дейността на комисия назначена със Заповед №ЛС-01-914/04.06.2016 г. на основание чл.68 ал. 1 от Закона за обществени поръчки за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне на … Continue reading

Разяснения по документацията за участие „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Разяснение по запитване №7 „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“ Справка за вземанията и задълженията към 31.12.2014 г., 31.12.2015 г. и 31.03.2016 г.   … Continue reading

Документация за участие „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Документация за участие коригирана „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“ Образци за участие коригирани Проект на договор коригиран =================================================== Документация за участие заглавна страница … Continue reading

Откриване на процедура „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Решение №ЛС-01-691 от 28.04.2016 г. за извършване на промяна/техническа редакция по процедура за възлагане на обществена поръчка „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“ ================================================= … Continue reading

Обявление „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Обявление „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Обща информация „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков и реализиране на мерки за енергийна ефективност”

Линк в АОП