Договор за обществена поръчка „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“

Договор за обществена поръчка „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“

Решение №ЛС-01-1702/ 17.08.2016 г. за определяне на изпълнител „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“

Протоколи и доклади на комисията „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“

Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОП „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“ Протокол №2 за отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото предложение „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен … Continue reading

Документация за участие „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“

Заглавна страница документация за участие „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“ Документация за участие „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“

Откриване на процедура „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“

Обявление за поръчка директива 2014/24/ЕС/ЗОП „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“ Решение № ЛС-01-1067 от дата 13.07.2016 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен … Continue reading

Обща информация „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“

Линк към АОП