Договор за обществена поръчка „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

Договор за обществена поръчка „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

Решение за завършване на процедурата „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

Решение №ЛС-01-1738/21.10.2016 г. за определяне резултатите и избор на изпълнител за изпълнение на обществена поръчка- публично състезание „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

Протоколи и докладни „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОП Протокол 3 за отваряне, разглеждане и оценяване на ценовите предложения на участниците в процедура по възлагане на обществена поръчка – публично състезание за „Строителство на Физкултурен салон към ОУ … Continue reading

Разяснения по документацията за участие „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

Разяснение по запитване – 3 „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“ ================================================== Разяснение по запитване – 2 „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в … Continue reading

Документация за участие „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

Заглавна страница документация за участие „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“ Документация за участие „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, … Continue reading

Откриване на процедура „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

Обявление за поръчка директива 2014/24/ЕС/ЗОП „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“ Решение №ЛС-01-1299/05.08.2016г. за откриване на процедура „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в … Continue reading

Обща информация „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

Линк към АОП