Обществена поръчка “Ремонтно- възстановителни работи по ОПУ”Неофит Рилски” в УПИ I-3623, кв.232 /ПИ 65231.901.226./ по плана на гр.Самоков, община Самоков -I етап,/подобект 1/”

Договор за възлагане на Обществена поръчка “Ремонтно- възстановителни работи по ОПУ”Неофит Рилски” в УПИ I-3623, кв.232 /ПИ 65231.901.226./ по плана на гр.Самоков, община Самоков -I етап,/подобект 1/”

Техническо предложение към договор за възлагане на Обществена поръчка “Ремонтно- възстановителни работи по ОПУ”Неофит Рилски” в УПИ I-3623, кв.232 /ПИ 65231.901.226./ по плана на гр.Самоков, община Самоков -I етап,/подобект 1/”

Ценово предложение към договор за възлагане на Обществена поръчка “Ремонтно- възстановителни работи по ОПУ”Неофит Рилски” в УПИ I-3623, кв.232 /ПИ 65231.901.226./ по плана на гр.Самоков, община Самоков -I етап,/подобект 1/”

Comments are closed.