Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков – II етап, по седем обособени позиции“

Решение № ЛС-0 -1066/13.07.2016 г. за определяне на изпълнител по обособена позиция №3 и обособена позиция №5 от обществена поръчка „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков – II етап, по седем обособени позиции“

==============================================

Решение № ЛС-01-905/10.06.2016 г. определяне резултатите и класиране на допуснатите участници: „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков – II етап, по седем обособени позиции“

Дата на публикуване 10.06.2016 г.

Comments are closed.