Протоколи и доклади на комисията „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Протокол №4 от дейността на комисия назначена със Заповед №ЛС-01-914/04.06.2016 г. на основание чл.68 ал. 1 от Закона за обществени поръчки за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

========================================================

Протокол №3 от дейността на комисия назначена със Заповед №ЛС-01-914/04.06.2016 г. на основание чл.68 ал. 1 от Закона за обществени поръчки за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Дата на публикуване 05.07.2016 г.

========================================================

Съобщение до заинтересованите лица- участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Протокол №2 от дейността на комисия назначена със Заповед №ЛС-01-914/04.06.2016 г. на основание чл.68 ал. 1 от Закона за обществени поръчки за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Публикувано на 21.06.2016 год.

========================================================

Протокол №1 от отварянето, разглеждането и констатациите на комисията относно наличието и редовността на представените документи в Плик №1 на участниците в открита процедура по ЗОП с предмет : „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Таблица №1 за административно съответствие и пълнота на офертите, подадени за открита процедура с предмет : „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Дата на публикуване 17.06.2016 г.

Comments are closed.