Протоколи и доклади на комисията „ТРЕТИ ЕТАП – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УПИ І – „ЗА БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И ЧАСТ ОТ УПИ ХV – “ ЗА ПЛОЩАД И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ В КВ. 416″

Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60 ал.1 от ППЗОП : „ТРЕТИ ЕТАП – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УПИ І – „ЗА БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И ЧАСТ ОТ УПИ ХV – “ ЗА ПЛОЩАД И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ В КВ. 416″

Протокол №2 за отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото предложение на участника в процедура за възлагане на обществена поръчка- публично състезание: „ТРЕТИ ЕТАП – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УПИ І – „ЗА БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И ЧАСТ ОТ УПИ ХV – “ ЗА ПЛОЩАД И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ В КВ. 416″

Протокол №1 за разглеждане на документите по чл. 39 ал.2 от ППЗОП, за съответствие с изикванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и техническото предложение в процедура за възлагане на обществена поръчка- публично състезание: „ТРЕТИ ЕТАП – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УПИ І – „ЗА БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И ЧАСТ ОТ УПИ ХV – “ ЗА ПЛОЩАД И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ В КВ. 416″

========================================================

Съобщение до заинтересованите лица участници в процедура за възлагане на обществена поръчка-публично състезание за „ТРЕТИ ЕТАП – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УПИ І – „ЗА БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И ЧАСТ ОТ УПИ ХV – “ ЗА ПЛОЩАД И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ В КВ. 416″ – дата на публикуване 29.09.2016 г.

Comments are closed.