Протоколи и доклади на комисията „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Доклад по чл. 103, ал.3 от ЗОП и чл.60 ал.1 от ППЗОП „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Протокол 3 за разглеждане и оценяване на ценовите предложения на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Протокол 2 за разглеждане на техническите предложения в процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Протокол 1 за разглеждане на документите по чл.39 ал.2 от ППЗОП за съответсвие с изискванията към личното състояние и критериите за подсоп поставени от възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

===============================================

Съобщение до заинтересованите лице – участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

11.11.2016 г.

Comments are closed.