Протоколи и доклади на комисията „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“

Доклад по чл. 103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОП „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“

Протокол №3 за отваряне, разглеждане и оценяване на ценовите предложения „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“

Протокол №2 за разглеждане техническото предложение в процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“

Протокол №1 за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“

====================================

Съобщение до заинтересованите лица- участници в процедура по възлгане на обществена поръчка, публично състезание за “ „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“ – дата на публикуване 01.11.2016 г.

 

Comments are closed.