ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЩИНА САМОКОВ

Дата и час на публикуване: 29/8/16 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1608086
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЩИНА САМОКОВ
Описание: Предметът на поръчката обхваща : Доставка на договорените количества електрическата енергия в мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ. Участие на Възложителя в пазара на балансираща енергия, като непряк член на стандартна балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща такса за участие. Регистрация на Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно действащите към момента Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ така, че да осигури изпълнението на настоящия договор. Изготвяне на дневните почасови товарови графици за периода на изпълнение на договора. Този дневен график ще бъде общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден. Да изпраща почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. Своевременно администриране на графиците и обмен на информация с ЕСО ЕАД. Регистриране на графици за доставка на електроенергия през Уеб портал. Генериране на различни справки – графично и таблично представяне на договорени и измерени количества електроенергия, небаланси. Следене на почасовите измерени количества електроенергия в табличен и графичен вид. Поддържане и предаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на електронна база от данни за часовото и месечното електропотребление на Възложителя. Координиране и балансиране количествата нетна електрическа енергия. Прогнозно количество за 12 месеца – 3500 MW/h.
Номер на преписка в АОП: 00580-2016-0020
Линк към преписката в АОП: линк
Прогнозна стойност: 944000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 1460246400
Лице за контакт: инж. Бранимира Бодурова- директор на дирекция ХДЕТТОС
Телефон за контакт: 0722 66951
Прикачени документи

Comments are closed.