ТРЕТИ ЕТАП – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УПИ І – „ЗА БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И ЧАСТ ОТ УПИ ХV – “ ЗА ПЛОЩАД И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ В КВ. 416

Дата и час на публикуване: 19/8/16 2:45 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 83
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: ТРЕТИ ЕТАП – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УПИ І – „ЗА БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И ЧАСТ ОТ УПИ ХV – “ ЗА ПЛОЩАД И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ В КВ. 416
Описание: Обществената поръчка включва изграждането на трети етап – благоустрояване и паркоустройство на част от УПИ І – „ЗА БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И ЧАСТ ОТ УПИ ХV – “ ЗА ПЛОЩАД И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ В КВ. 416, в град Самоков. Строителството включва паркоустройство и благоустрояване, конструкция, парково осветление и други части и видове строителни материали.За строителството е изготвен инвестиционен проект – техническа фаза и количествена сметка, които са част от документацията за обществена поръчка.
Номер на преписка в АОП: 00580-2016-0019
Линк към преписката в АОП: линк

Прикачени документи

Comments are closed.