Доставка на електрически автомобили за нуждите на община Самоков

Дата и час на публикуване: 15/8/16 1:49 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 82
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Доставка на електрически автомобили за нуждите на Община Самоков
Описание: Предмет на поръчката- „ Доставка на електрически автомобили за нуждите на Община Самоков”, включва доставка на нови електрически автомобили- разделени на обособени позиции за нуждите на Община Самоков, отговарящи на зададените технически параметри от Възложителя, обективирани в техническите спецификации- приложение 1.1 и 1.2 към указания за изготвяне на оферти. Настоящата обществена поръчка има 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1- „ Доставка на лек електрически автомобил за нуждите на Община Самоков” , включва доставка на лек електрически автомобил за нуждите на Община Самоков на стойност до 48 500 лв без ДДС. Обособена позиция №2- „ Доставка на пикап (Ван)- електромобил, за нуждите на Община Самоков” включва доставка на пикап ( Ван)- електромобил, за нуждите на Община Самоков на стойност до 51 500 лв без ДДС. Участниците могат да участват за една или всички обособени позиции.
Номер на преписка в АОП: 00580-2016-0018
Линк към преписката в АОП: линк
Краен срок за подаване на оферти: 09/09/2016

Прикачени документи

Comments are closed.