Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа

Дата и час на публикуване: 13/7/16 4:02 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 78
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа
Описание: Предметът на настоящата процедура– включва: - доставянето на медицинска апаратура за лабораторен анализ, а именно биохимичен анализатор- неразопакована апаратура в оригиналната й опаковка, която да е нова, неупотребявана, нерециклирана и оборудвана с технически и функционални параметри по зададени от Възложителя характеристики, обективирани в техническата спецификация, - инсталирането на апаратурата ( включващо извършване на предварителна консултация за разположението й, както и за осигуряването на необходимите условия за нормална експлоатация) - обучение на персонала за ежедневна работа- посочени от възложителя лица, ( включващо обучение и издаване на сертификат за успешно преминат курс на обучение) - поддръжка на апаратурата, в рамките на гаранционният срок (включваща извършване на две профилактики за срока на гаранционният срок), който е по предложение на участника, като минимално определеният от Възложителят е 12 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация .
Номер на преписка в АОП: 00580-2016-0016
Линк към преписката в АОП: линк
Прогнозна стойност: 100000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 05/08/2016

Прикачени документи

Comments are closed.