Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза Технически проект и последващо осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Самоков”, във връзка с подготовката на Община Самоков за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”, по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 6/7/16 3:24 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 77
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза Технически проект и последващо осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Самоков”, във връзка с подготовката на Община Самоков за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”, по обособени позиции
Описание: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза Технически проект и последващо осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Самоков”, във връзка с подготовката на Община Самоков за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза Технически проект и последващо осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на общински път SF02577 /III-822/ - Самоков - Драгушиново – Злокучене - /II-82/, община Самоков и последващо упражняване на авторски надзор“ Обособена позиция 2: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза Технически проект и последващо осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на общински път SF02575 /III-6206/ - Самоков - Доспей, община Самоков и последващо упражняване на авторски надзор“ Обособена позиция 3: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза Технически проект и последващо осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на общински път SF02573 с.Белчин, община Самоков и последващо упражняване на авторски надзор“. Съдържание на проектите: a). Част “Геодезия” - Обяснителна записка - Координатен регистър на изходните точки - Координатен регистър на опорния полигонов ход - Координатен регистър на заснетите точки - Координатен регистър на пикетните точки от оста на пътя - Схема на изходните точки - Тахиметрична снимка и ситуация - Проектно трасе на пътя и терен в М 1:2000 за целия участък от пътя b). Част “Пътна” - Обяснителна записка - Ситуация – геометрично решение - Надлъжен профил - Типови напречни профили - Детайли за конструкциите на настилките, еластичните огради и др. - Малки съоръжения с). Част „Конструктивна“ (при необходимост) - Обяснителна записка с изчисления; - Чертежи с детайли; d). Подземна и надземна техническа инфраструктура - Обяснителна записка - Чертежи e). Организация и безопасност на движението - Обяснителна записка - Чертежи f). Количествени сметки, в т.ч. на магнитен носител по всички части на проекта. g). План за безопасност и здраве - Обяснителна записка - Чертежи. h). План за управление на строителните отпадъци - Обяснителна записка - Чертежи i). Пожарна безопасност - Обяснителна записка - Чертежи Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139 ал. 3 от Закон за устройство на територията. 1. Съдържание на проекта: a). Част “Геодезия” - Обяснителна записка - Координатен регистър на изходните точки - Координатен регистър на опорния полигонов ход - Координатен регистър на заснетите точки - Координатен регистър на пикетните точки от оста на пътя - Схема на изходните точки - Тахиметрична снимка и ситуация - Проектно трасе на пътя и терен в М 1:2000 за целия участък от пътя b). Част “Пътна” - Обяснителна записка - Ситуация – геометрично решение - Надлъжен профил - Типови напречни профили - Детайли за конструкциите на настилките, еластичните огради и др. - Малки съоръжения с). Част „Конструктивна“ (при необходимост) - Обяснителна записка с изчисления; - Чертежи с детайли; d). Подземна и надземна техническа инфраструктура - Обяснителна записка - Чертежи e). Организация и безопасност на движението - Обяснителна записка - Чертежи f). Количествени сметки, в т.ч. на магнитен носител по всички части на проекта. g). План за безопасност и здраве - Обяснителна записка - Чертежи. h). План за управление на строителните отпадъци - Обяснителна записка - Чертежи i). Пожарна безопасност - Обяснителна записка - Чертежи
Номер на преписка в АОП: 00580-2016-0015
Линк към преписката в АОП: линк
Прогнозна стойност: 70700 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 27/07/2016

Прикачени документи

Comments are closed.