ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ДОСТАВКА НА УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ

Дата и час на публикуване: 31/8/16 4:11 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 88
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ДОСТАВКА НА УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ
Описание: Настоящата обществена поръчка ще се изпълнява по следните 2 /две/ обособени позиции: 1. Обособена позиция №1- „ Доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки” . Предметът на обособена позиция №1- „ Доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки” , включва доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки.Възложителят не е посочил прогнозно количество на видовете ударопоглъщаща настилка на детски площадки, тъй като настоящата поръчка е с двугодишен период от време и количеството и вида ще се определя съобразно възникналата необходимост. Ударопоглъщащата настилка за детски площадки ще се доставя по вид и количество по конкретна заявка на Възложителя. 2. Обособена позиция №2- „ Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи” Предметът на обособена позиция №2- „ Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи”, включва доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи.Възложителят не е посочил прогнозно количество на видовете детски съоръжения и паркови елементи, тъй като настоящата поръчка е с двугодишен период от време и количеството и вида ще се определя съобразно възникналата необходимост . Доставката и монтажа на детските съоражения и паркови елементи за детски площадки ще се доставя и монтира по вид и количество, по конкретна заявка на Възложителя.
Номер на преписка в АОП: 00580-2016-0022
Прогнозна стойност: 250000 лв.

Прикачени документи

Comments are closed.