Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Реконструкция и укрепване на мост на р. Искър в с.Злокучене, Община Самоков“

Дата и час на публикуване: 16/12/16 2:12 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1612100
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: "Реконструкция и укрепване на мост на р. Искър в с.Злокучене, Община Самоков"
Описание: Възлаганият технически инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на пътен мост над р. Искър в с. Злокучане, община Самоков“, следва да съдържа всички необходими проектни части и технически данни за изпълнение на строителството, съгласно нормативните и законови разпоредби в Република България. Обхватът на проекта трябва да бъде за цялото съоръжение с общата дължина от 60 м, за пътния участък преди него, след него и прилежащия на моста, както и за участъка от речното корито на р. Искър. Предмет на изследвания и проектиране е връхната конструкция на моста, долното му строене и фудирането. Пътната отсечка от общински път SFO2577 също е предмет на проекта, в целия габарит на пътя и за достатъчна дължина преди и след моста, както и руслото на р. Искър преди и след моста. Подробно съдържание на отделните части е описано в техническото задание, част от документацията за участие в процедурата.
Номер на преписка в АОП: 00580-2016-0025
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 37500 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 11/1/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 12/1/17 2:00 pm
Лице за контакт: Евелина Перфанова - директор дирекция ТСУЕП
Телефон за контакт: 00359 72266630

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
16.12.2016 14:17 Милен Пасков 659 kB
pdf Решение за откриване на процедура (ЗОП)Решение за откриване на процедура (ЗОП)
16.12.2016 14:18 Милен Пасков 122 kB
pdf Заглавна страница документация за участиеЗаглавна страница документация за участие
16.12.2016 14:21 Милен Пасков 32 kB
doc Документация за участиеДокументация за участие
16.12.2016 14:26 Милен Пасков 177 kB
docx Техническо заданиеТехническо задание
16.12.2016 14:22 Милен Пасков 46 kB
doc Методика за оценка, критерии за възлагане на поръчкатаМетодика за оценка, критерии за възлагане на поръчката
16.12.2016 14:22 Милен Пасков 144 kB
doc Проект на договорПроект на договор
16.12.2016 14:24 Милен Пасков 104 kB
docx ОбразциОбразци
16.12.2016 14:24 Милен Пасков 77 kB
pdf Разяснение по запитване -1Разяснение по запитване -1
27.12.2016 16:14 Милен Пасков 92 kB
pdf Протокол №1 по чл.54, ал.7 от ППЗОППротокол №1 по чл.54, ал.7 от ППЗОП
27.01.2017 13:35 Милен Пасков 404 kB
pdf Съобщение до заинтересованите страни участници в процедура по обществена поръчкаСъобщение до заинтересованите страни участници в процедура по обществена поръчка
24.04.2017 13:40 Милен Пасков 43 kB
pdf Протокол 2 за разглеждане на допълнително представените документи от участниците в процедуратаПротокол 2 за разглеждане на допълнително представените документи от участниците в процедурата
02.05.2017 10:10 Милен Пасков 238 kB
pdf Протокол 3 за разглеждане и оценяване на техническите предложения на допуснатите участнициПротокол 3 за разглеждане и оценяване на техническите предложения на допуснатите участници
02.05.2017 10:12 Милен Пасков 473 kB
pdf Протокол 4 за отваряне и разглеждане на ценовото предложениеПротокол 4 за отваряне и разглеждане на ценовото предложение
02.05.2017 10:13 Милен Пасков 146 kB
pdf Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОПДоклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОП
02.05.2017 10:15 Милен Пасков 548 kB
pdf Решение №01-724/02.05.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение №01-724/02.05.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител
02.05.2017 10:17 Милен Пасков 88 kB
pdf Договор за обществена поръчкаДоговор за обществена поръчка
22.06.2017 9:35 Милен Пасков 733 kB

Comments are closed.