Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност на адм. сгради на Общинска администрация, РПУ и ОУ „Авксентий Велешки“, гр. Самоков“

Дата и час на публикуване: 27/12/16 10:51 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1612103
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност на адм. сгради на Общинска администрация, РПУ и ОУ „Авксентий Велешки“, гр. Самоков"
Описание: Обектите по отношение, на който ще бъдат реализирани дейностите и предвидения основен пакет мерки за подобряване на енергийната ефективност са както следва: 1). Административна сграда Община Самоков - състояща се от (1) Сграда на общинската администрация, (2) Ритуална зала и (3) Топла връзка и подземен гараж - РЗП 8 316 м2. • топлинно изолиране на външните стени на сградата; • топлинно изолиране на надземните стени на сутерена и под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух; • топлоизолация на покрива на сградата; • подмяна на дограмата на сградата, включително и входни врати; • повишаване ефективността на сградна чрез мерки по прибори за измерване, контрол и управление; настройка на системите за БГВ; • повишаване ефективността на сградна отоплителна инсталация чрез автоматизация на настройка на системите за отопление, системи за топлинно оползотворяване и циркулиране на топлина, и др.; повишаване КПД на котел; 2). ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”, гр. Самоков – състояща се от (1) Сграда на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” и (2) Физкултурен салон - РЗП 4 047 м2. • топлинно изолиране на външните стени на сградата; • топлинно изолиране на надземните стени на сутерена и под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух; • топлоизолация на покрива на сградата; • подмяна на стара дограмата на сградата, включително и входни врати; • автоматизация на настройка на системите за отопление, системи за топлинно оползотворяване и циркулиране на топлина, и др.; повишаване КПД на котел; • повишаване ефективността на осветителната инсталация чрез подмяна на осветителните тела (ЛНЖ и стари луминесцентни лампи) с подходящи енергоспестяващи (LED), така че да се изпълняват нормите на БДС EN 12464; • повишаване ефективността на осветителната инсталация чрез подмяната на старите „улични“ осветителни тела в салона на училището, с нови, енергоспестяващи LED прожектори, с мощност 100 W; подмяна на ЛНЖ със съвременни LED лампи; • повишаване ефективността на сградна отоплителна инсталация чрез демонтаж на старата радиаторна арматура, доставка и монтаж на радиаторни термостатични вентили с термоглави; доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 19 mm за топлоизолиране на тръбната мрежа и каширана минерална вата с алуминиево фолио с дебелина 50 mm за топлоизолиране на колекторите и хидравличния изравнител; проектиране, доставка и монтаж на система автоматично регулиране на отоплителната инсталация; 3). Районно Полицейско Управление, гр. Самоков - РЗП 2 762 м2. • топлинно изолиране на външните стени на сградата; • топлинно изолиране на надземните стени на сутерена и под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух; • топлоизолация на покрива на сградата; • подмяна на стара дограмата на сградата, включително и входни врати; • повишаване ефективността на сградна отоплителна инсталация чрез реконструкция (подмяна) на сградните инсталации или на елементи от тях (помпи, вентилатори, тръбна мрежа, арматура и др.), включително изолации. • повишаване ефективността на осветителната инсталация чрез цялостна подмяна на същото, желателно, с LED източници на светлина;
Номер на преписка в АОП: 00580-2016-0026
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 3179646.9 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 3/2/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 6/2/17 2:00 pm
Лице за контакт: Евелина Перфанова - директор дирекция ТСУЕП
Телефон за контакт: 00359 72266630

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
27.12.2016 11:01 Милен Пасков 734 kB
pdf Решение за откриване на процедура (ЗОП)Решение за откриване на процедура (ЗОП)
27.12.2016 11:02 Милен Пасков 227 kB
pdf Заглавна страница документация за участиеЗаглавна страница документация за участие
27.12.2016 11:03 Милен Пасков 53 kB
doc Документация за участиеДокументация за участие
27.12.2016 11:04 Милен Пасков 690 kB
doc Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, показателите и относителната им тежестМетодика за определяне на комплексната оценка на офертите, показателите и относителната им тежест
27.12.2016 11:05 Милен Пасков 148 kB
docx Техническа спецификацияТехническа спецификация
27.12.2016 11:06 Милен Пасков 1 MB
docx Договор проект27.12.2016 11:07 Милен Пасков 163 kB
docx Образец 1Образец 1
27.12.2016 11:08 Милен Пасков 88 kB
doc Образец 2Образец 2
27.12.2016 11:09 Милен Пасков 210 kB
docx Образец 3Образец 3
27.12.2016 11:09 Милен Пасков 105 kB
docx Образец 4Образец 4
27.12.2016 11:10 Милен Пасков 74 kB
docx Образец 5Образец 5
27.12.2016 11:11 Милен Пасков 74 kB
docx Образец 6Образец 6
27.12.2016 11:11 Милен Пасков 73 kB
docx Образец 7Образец 7
27.12.2016 11:27 Милен Пасков 85 kB
rar Образец 7.1Образец 7.1
27.12.2016 11:28 Милен Пасков 54 kB
pdf Разяснение по запитване - 1Разяснение по запитване - 1
06.01.2017 15:07 Милен Пасков 46 kB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти община СамоковТехнически и енергийни обследвания и технически паспорти община Самоков
06.01.2017 18:07 Милен Пасков 30 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти РПУ СамоковТехнически и енергийни обследвания и технически паспорти РПУ Самоков
06.01.2017 18:08 Милен Пасков 31 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти училище "Авкеснтий Велешки"Технически и енергийни обследвания и технически паспорти училище "Авкеснтий Велешки"
06.01.2017 18:09 Милен Пасков 32 MB
pdf Протокол №1Протокол №1
02.03.2017 15:36 Милен Пасков 330 kB
pdf Съобщение до заинтересованите лица-участници в процедура за възлагане на обществена поръчкаСъобщение до заинтересованите лица-участници в процедура за възлагане на обществена поръчка
28.03.2017 16:08 Милен Пасков 51 kB
pdf Протокол №2Протокол №2
03.04.2017 15:55 Милен Пасков 756 kB
pdf Протокол №3Протокол №3
03.04.2017 15:57 Милен Пасков 179 kB
pdf Доклад на основание чл.60 от ППЗОПДоклад на основание чл.60 от ППЗОП
03.04.2017 15:57 Милен Пасков 1 MB
pdf Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчкаРешение за определяне на изпълнител на обществена поръчка
03.04.2017 15:57 Милен Пасков 154 kB
pdf Договор за обществена поръчкаДоговор за обществена поръчка
16.06.2017 9:15 Милен Пасков 3 MB
pdf Допълнително споразумение към договор за инженеринг №BG16RFOP001-2.001-0099-C01-S-01/19.05.2017 г.Допълнително споразумение към договор за инженеринг №BG16RFOP001-2.001-0099-C01-S-01/19.05.2017 г.
02.08.2017 14:33 Милен Пасков 1 MB

Comments are closed.