Избор на изпълнител за инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11 и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231,905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2″

Дата и час на публикуване: 30/1/17 11:05 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1701105
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Избор на изпълнител за инженеринг във връзка с изпълнението на проект "Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11 и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231,905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2"
Описание: Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11 и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231.905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2“, във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.001-0107-C01 за предоставяне на БФП по OПРР 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. Инженерингът, предмет на обществената поръчка, обхващат следните дейности: Дейност I - Разработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването; Дейност II - Извършване на СМР по реализиране на строителството на обектите; Дейност III - Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Номер на преписка в АОП: 00580-2017-0002
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 1229355.37 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 10/3/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/3/17 2:00 pm
Лице за контакт: инж. Евелина Перфанова - директор дирекция ТСУЕП
Телефон за контакт: +359 0885840410

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура (ЗОП)Решение за откриване на процедура (ЗОП)
30.01.2017 11:08 Милен Пасков 264 kB
pdf Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
30.01.2017 11:08 Милен Пасков 1 MB
pdf Заглавна страница документация за участиеЗаглавна страница документация за участие
30.01.2017 11:09 Милен Пасков 44 kB
doc Документация за участиеДокументация за участие
30.01.2017 11:10 Милен Пасков 710 kB
doc Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, показателите и относителната им тежестМетодика за определяне на комплексната оценка на офертите, показателите и относителната им тежест
30.01.2017 11:11 Милен Пасков 146 kB
docx Техническа спецификацияТехническа спецификация
30.01.2017 11:12 Милен Пасков 166 kB
docx Проект на договорПроект на договор
30.01.2017 11:12 Милен Пасков 167 kB
docx Образец 1Образец 1
30.01.2017 11:15 Милен Пасков 88 kB
doc Образец 2Образец 2
30.01.2017 11:15 Милен Пасков 210 kB
docx Образец 3Образец 3
30.01.2017 11:15 Милен Пасков 104 kB
docx Образец 4Образец 4
30.01.2017 11:15 Милен Пасков 76 kB
docx Образец 5Образец 5
30.01.2017 11:15 Милен Пасков 74 kB
docx Образец 6Образец 6
30.01.2017 11:15 Милен Пасков 74 kB
xls Образец 7.1Образец 7.1
30.01.2017 11:15 Милен Пасков 31 MB
docx Образец 7Образец 7
30.01.2017 11:15 Милен Пасков 85 kB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти България 60Технически и енергийни обследвания и технически паспорти България 60
30.01.2017 11:20 Милен Пасков 6 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Възраждане бл.15Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Възраждане бл.15
30.01.2017 11:22 Милен Пасков 52 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Житна чаршия 39-41Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Житна чаршия 39-41
30.01.2017 11:23 Милен Пасков 8 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Неофит Бозвели 1Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Неофит Бозвели 1
30.01.2017 11:25 Милен Пасков 19 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Неофит Бозвели 9Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Неофит Бозвели 9
30.01.2017 11:25 Милен Пасков 13 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Николай Николаевич 34Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Николай Николаевич 34
30.01.2017 11:26 Милен Пасков 14 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Плана планина 4Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Плана планина 4
30.01.2017 11:26 Милен Пасков 7 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Подридна 32-34Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Подридна 32-34
30.01.2017 11:27 Милен Пасков 9 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Търговска 23Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Търговска 23
30.01.2017 11:27 Милен Пасков 6 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Търговска 25Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Търговска 25
30.01.2017 11:28 Милен Пасков 24 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Х.Йовевич 2Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Х.Йовевич
30.01.2017 11:28 Милен Пасков 10 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти блок Рилски лен30.01.2017 12:02 Администратор 426 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Булаир 5330.01.2017 12:41 Администратор 172 MB
pdf Протокол №1 по чл.54 ал.7 от ППЗОППротокол №1 по чл.54 ал.7 от ППЗОП
22.03.2017 10:11 Милен Пасков 114 kB
pdf Съобщение до заинтересованите страни участници в процедура по обществена поръчкаСъобщение до заинтересованите страни участници в процедура по обществена поръчка
05.04.2017 12:04 Милен Пасков 49 kB
pdf Протокол 2 на основание чл.103 ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.104 ал.4 от ЗОППротокол 2 на основание чл.103 ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.104 ал.4 от З
27.04.2017 9:46 Милен Пасков 481 kB
pdf Протокол 3 на основание чл.103 ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.104 ал.4 от ЗОППротокол 3 на основание чл.103 ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.104 ал.4 от ЗОП
27.04.2017 9:47 Милен Пасков 167 kB
pdf Доклад за резултатите от работата на комисията на основание чл.60 от ППЗОПДоклад за резултатите от работата на комисията на основание чл.60 от ППЗОП
27.04.2017 9:48 Милен Пасков 733 kB
pdf Решение №01-707/27.04.2017 г. за определяне избор на изпълнител на обществена поръчкаРешение №01-707/27.04.2017 г. за определяне избор на изпълнител на обществена поръчка
27.04.2017 9:50 Милен Пасков 78 kB
pdf Договор за обществена поръчкаДоговор за обществена поръчка
16.06.2017 9:13 Милен Пасков 15 MB

Comments are closed.