Избор на изпълнител за инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.323, 65231.906.324, 65231.906.325, 65231.905.138.1, 65231.906.483.1, 65231.906.483.2, 65231.904.54.1, 65231.909.312.1, 65231.911.299.1, 65231.905.135.1, 65231.908.28.1, 65231.906.212.1″

Дата и час на публикуване: 30/1/17 12:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1701106
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Избор на изпълнител за инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.323, 65231.906.324, 65231.906.325, 65231.905.138.1, 65231.906.483.1, 65231.906.483.2, 65231.904.54.1, 65231.909.312.1, 65231.911.299.1, 65231.905.135.1, 65231.908.28.1, 65231.906.212.1″
Описание: Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.323, 65231.906.324, 65231.906.325, 65231.905.138.1, 65231.906.483.1, 65231.906.483.2, 65231.904.54.1, 65231.909.312.1, 65231.911.299.1, 65231.905.135.1, 65231.908.28.1, 65231.906.212.1“, във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.001-0103-C01 за предоставяне на БФП по OПРР 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. Инженерингът, предмет на обществената поръчка, обхващат следните дейности: Дейност I - Разработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването; Дейност II - Извършване на СМР по реализиране на строителството на обектите; Дейност III - Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Номер на преписка в АОП: 00580-2017-0003
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 1038553.46 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 14/3/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 15/3/17 2:00 pm
Лице за контакт: инж. Евелина Перфанова - директор дирекция ТСУЕП
Телефон за контакт: +359 0885840410

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура (ЗОП)Решение за откриване на процедура (ЗОП)
30.01.2017 12:01 Милен Пасков 370 kB
pdf Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
30.01.2017 12:01 Милен Пасков 1 MB
pdf Заглавна страница документация за участиеЗаглавна страница документация за участие
30.01.2017 12:02 Милен Пасков 45 kB
doc Документация за участиеДокументация за участие
30.01.2017 12:02 Милен Пасков 708 kB
doc Методика за определяне на комплексната оценкаМетодика за определяне на комплексната оценка
30.01.2017 12:03 Милен Пасков 146 kB
docx Техническа спецификацияТехническа спецификация
30.01.2017 12:04 Милен Пасков 171 kB
docx Договор проектДоговор проект
30.01.2017 12:04 Милен Пасков 141 kB
docx Образец 1Образец 1
30.01.2017 12:05 Милен Пасков 89 kB
doc Образец 2Образец 2
30.01.2017 12:05 Милен Пасков 210 kB
docx Образец 3Образец 3
30.01.2017 12:05 Милен Пасков 97 kB
docx Образец 4Образец 4
30.01.2017 12:05 Милен Пасков 77 kB
docx Образец 5Образец 5
30.01.2017 12:05 Милен Пасков 76 kB
docx Образец 6Образец 6
30.01.2017 12:05 Милен Пасков 76 kB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Абаджийска 2Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Абаджийска 2
30.01.2017 12:07 Милен Пасков 6 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Абаджийска 4Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Абаджийска 4
30.01.2017 12:08 Милен Пасков 5 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Абаджийска 6Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Абаджийска 6
30.01.2017 12:08 Милен Пасков 6 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти България 45Технически и енергийни обследвания и технически паспорти България 45
30.01.2017 12:08 Милен Пасков 5 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Ген Веляминов 7Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Ген Веляминов 7
30.01.2017 12:14 Милен Пасков 13 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Крали Марко 51Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Крали Марко 51
30.01.2017 12:14 Милен Пасков 16 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Неофит Бозвели 7Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Неофит Бозвели 7
30.01.2017 12:14 Милен Пасков 52 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Николай Николаевич 9Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Николай Николаевич 9
30.01.2017 12:14 Милен Пасков 12 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Подридна 68Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Подридна 68
30.01.2017 12:14 Милен Пасков 14 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Рилски скиор 7Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Рилски скиор 7
30.01.2017 12:14 Милен Пасков 16 MB
rar Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Искър 12Технически и енергийни обследвания и технически паспорти Искър 12
30.01.2017 12:32 Милен Пасков 101 MB
xls Образец 7.1Образец 7.1
30.01.2017 13:07 Милен Пасков 31 MB
docx Образец 7Образец 7
30.01.2017 13:07 Милен Пасков 87 kB

Comments are closed.