Протоколи и докладни „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОП

Протокол 3 за отваряне, разглеждане и оценяване на ценовите предложения на участниците в процедура по възлагане на обществена поръчка – публично състезание за „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

Протокол 2 за разглеждане на техническите предложения на участниците в процедура по възлагане на обществена поръчка – публично състезание за „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

==================================

Съобщение до заинтересованите лица за възлагане на обществена поръчка- публично състезание „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

Дата на публикуване 17.10.2016 г.

===================================

Протокол 1

Дата на публикуване 12.06.2016 г.

Comments are closed.