“Изработване проект на Общ устройствен план на община Самоков, област София”

Договор за обществена поръчка

Дата и час на публикуване: 9/11/16 2:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 161193
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: “Изработване проект на Общ устройствен план на община община Самоков, област София”
Описание: Обществената поръчка е с предмет „Изработване проект на Общ устройствен план на община Самоков, област София“. 1. Предварителен проект на ОУП на община Самоков 2. Окончателен проект на ОУП на община Самоков 3. Изготвяне на Екологична оценка и Оценка за съвместимост по чл. 31 от ЗБР Общият устройствен план на община Самоков да се изработи в съответствие с Решение № 822 по Протокол № 21 от 22.05.2013г на Общински съвет - Самоков и при спазване на одобреното "Планово задание за разработване на Общ устройствен план на Община Самоков". За постигане на заложените цели и спазване на нормативните изисквания за планова осигуреност на територията, обхватът на проекта за ОУП Самоков включва цялата територия на Община Самоков - населените места, заедно с техните землища, с изключение на следните зони, с вече одобрени ОУП или такива, които се разработват отделно: А). ОУП „Самоков и крайградска територия” - одобрен с Решение № 1149 по протокол №28/21.11.2013г. на Общински съвет - Самоков; Б). ОУП „Курортно-туристическа локализация Самоков – Боровец - Бели Искър” - одобрен със Заповед № РД-02-14-432/07.07.2005г. на МРРБ В). ОУП на част от територията на Община Самоков (землищата на с. Горни Окол и с. Долни Окол) – в процес на изработка - одобрено задание и разрешено изготвянето му с Решение №1744 по протокол №48/12.02.2015г. на Общински съвет -Самоков - обхват: землищата на с. Горни Окол и с. Долни Окол, в това число и територията в източна посока до път II-82 включваща зони по § 4 от ЗСПЗЗ (м.„Щъркелово гнездо“, м.„Калковско манастирче“, м.„Калковско – I“, м.„Мало равнище“, м.„Плански дол“, м.„Голи рид“, м.„Ренов дол“, м.„Вуин дол“, м.„Станчов валог“ и м.„Пантелей“) Изпълнението на обществената поръчка следва да се ръководи от Техническите спецификации и Плановото задание за разработване на Общ устройствен план на Община Самоков. На основание чл. 126, ал. 4 от ЗУТ, Общият устройствен план на общината следва да се разработи в две фази, както следва: 1. Първа фаза - Предварителен проект 2. Втора фаза - Окончателен проект Обемът и съдържанието на графичните материали на Проектa за Общ устройствен план на общината следва да се изработи в следните мащаби: М 1:25 000 за територията в границите на oбщината; М 1:50 000 за регионалните проучвания на зоната на активно влияние и техническа инфраструктура. Окончателният проект на ОУПО Самоков да се изготви въз основа на Предварителния проект, с отразени корекции и допълнения съобразно становищата на заинтересованите централни и териториални администрации, контролните органи, решенията на експертните съвети и обществените обсъждания. Всички текстови и графични материали следва да бъдат предадени на хартиен носител (един оригинал и две копия), както и на магнитен носител (компакт диск), с идентично съдържание. Текстовите материали трябва да бъдат предадени в подходящ формат (А4 или А3). Екологична част към ОУПО - Доклад за Екологична оценка (ЕО) съгласно изискванията на чл. 86, ал. 3 от ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове и Доклад за Оценка за съответствие на ОУПО, в съответствие с изискванията на действащата Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с МПС № 201 от 31.08.2007 г, изм. и доп.).
Номер на преписка в АОП: 00580-2016-0024
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 182884.6 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 1/12/16 5:00 pm
Лице за контакт: инж. Евелина Перфанова- директор на дирекция ТСУЕП
Телефон за контакт: 0359 885840410

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение №ЛС-01-1855/09.11.2016 г. за откриване на процедуратаРешение №ЛС-01-1855/09.11.2016 г. за откриване на процедурата
Решение №ЛС-01-1855/09.11.2016 г. за откриване на процедурата
09.11.2016 15:25 Милен Пасков 260 kB
pdf ОбявлениеОбявление
Обявление
09.11.2016 15:25 Милен Пасков 1 MB
pdf Заглавна страница документация за участиеЗаглавна страница документация за участие
Заглавна страница документация за участие
09.11.2016 15:25 Милен Пасков 31 kB
doc Документация за участиеДокументация за участие
Документация за участие
09.11.2016 15:27 Милен Пасков 680 kB
doc Образец 1Образец 1
09.11.2016 15:29 Милен Пасков 209 kB
rtf Образец 2Образец 2
09.11.2016 15:29 Милен Пасков 141 kB
doc Образец 3Образец 3
09.11.2016 15:29 Милен Пасков 50 kB
doc Образец 4Образец 4
09.11.2016 15:29 Милен Пасков 35 kB
doc Образец 5Образец 5
09.11.2016 15:29 Милен Пасков 31 kB
docx Образец 6Образец 6
09.11.2016 15:29 Милен Пасков 15 kB
docx Образец 7Образец 7
09.11.2016 15:29 Милен Пасков 12 kB
docx Образец 8Образец 8
09.11.2016 15:29 Милен Пасков 14 kB
docx Образец 9Образец 9
09.11.2016 15:29 Милен Пасков 14 kB
docx Образец 10Образец 10
09.11.2016 15:29 Милен Пасков 15 kB
docx Образец 11Образец 11
09.11.2016 15:29 Милен Пасков 13 kB
docx Образец 12Образец 12
09.11.2016 15:29 Милен Пасков 14 kB
docx Образец 13Образец 13
09.11.2016 15:29 Милен Пасков 15 kB
docx Образец 14Образец 14
09.11.2016 15:29 Милен Пасков 17 kB
pdf Задание за изработване на Общ устройствен план на община СамоковЗадание за изработване на Общ устройствен план на община Сам
09.11.2016 15:42 Милен Пасков 1 MB
pdf Археологически паметници в Самоков по данни от Археологическата карта на БългарияАрхеологически паметници в Самоков по данни от Археологическата карта на България
09.11.2016 15:48 Милен Пасков 2 MB
pdf Оценка на недвижими културни ценности в Община СамоковОценка на недвижими културни ценности в Община Самоков
09.11.2016 15:49 Милен Пасков 640 kB
pdf Недвижими културни ценности в община Самоков по данни на НИНКННедвижими културни ценности в община Самоков по данни на НИНКН
09.11.2016 15:50 Милен Пасков 3 MB
pdf Приложение към опорно ситуационна схема на културно наследствоПриложение към опорно ситуационна схема на културно наследство
09.11.2016 15:52 Милен Пасков 14 MB
pdf Извадка от Автоматизирана информационна система "Археологическа карта на България"Извадка от Автоматизирана информационна система "Археологическа карта на България"
09.11.2016 15:54 Милен Пасков 22 MB
jpg Опорно ситуационна схема на кулутрното наследствоОпорно ситуационна схема на кулутрното наследство
09.11.2016 16:17 Администратор 22 MB
pdf Разяснение по запитване -1Разяснение по запитване -1
18.11.2016 16:38 Милен Пасков 40 kB
pdf Разяснение по запитване -2Разяснение по запитване -2
18.11.2016 17:37 Милен Пасков 81 kB
pdf Разяснение по запитване - 3Разяснение по запитване - 3
23.11.2016 8:25 Милен Пасков 50 kB
pdf Съобщение до заинтересованите лица участници в процедура по обществена поръчкаСъобщение до заинтересованите лица участници в процедура по обществена поръчка
17.05.2017 15:00 Милен Пасков 47 kB
pdf Протокол 2 за разглеждане на допълнително представените документиПротокол 2 за разглеждане на допълнително представените документи
12.06.2017 11:50 Милен Пасков 192 kB
pdf Протокол 3 за разглеждане на техническите предложенияПротокол 3 за разглеждане на техническите предложения
12.06.2017 11:52 Милен Пасков 753 kB
pdf Протокол 4 за отваряне и разглеждане на ценовите предложенияПротокол 4 за отваряне и разглеждане на ценовите предложения
12.06.2017 11:52 Милен Пасков 146 kB
pdf Протокол 5 за разглеждане на представена писмена обосновка по чл.72 ал.1 от ЗОП и класиране на участницитеПротокол 5 за разглеждане на представена писмена обосновка по чл.72 ал.1 от ЗОП и класиране на участниците
12.06.2017 11:54 Милен Пасков 222 kB
pdf Доклад по чл.103 ал. 3 от ЗОП и чл.60 ал.1 от ППЗОПДоклад по чл.103 ал. 3 от ЗОП и чл.60 ал.1 от ППЗОП
12.06.2017 11:55 Милен Пасков 1 MB
pdf Протокол №1 за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОППротокол №1 за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП
Протокол №1 за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП
19.01.2017 13:58 Милен Пасков 403 kB
pdf Решение №01-908/09.06.2017 г. за избор на изпълнителРешение №01-908/09.06.2017 г. за избор на изпълнител
12.06.2017 11:58 Милен Пасков 65 kB

Comments are closed.