Изработване на ПУП (подробни устройствени планове) за нуждите на Община Самоков

Дата и час на публикуване: 15/12/16 3:07 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 161298
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена
Наименование: Изработване на ПУП (подробни устройствени планове) за нуждите на Община Самоков
Описание: Предвидено е да бъдат изработени следните подробни устройствени планове: 1. Изработване на ПУП – ПР - Индустриална зона I – гр. Самоков в обхват на общински имоти с идентификатори 901.176, 901.178, 901.179, 901.182, 901.183, 901.186, 901.189, 901.195, по кадастрлната карта на гр. Самоков и ндустрилна зона II – гр.Самоков в обхват на общински имоти с идентификатори 901.175, 901.184, 901.185 по кадастрлната карта на гр. Самоков и имоти с идентификатори 8.388, 8.389, 8.202, 8.7, 7.173 и 7.174 по кадастралната карта на с.Драгушиново. 2. Изработване на ПУП – ИПРЗ - за УПИ I за ожс, озеленяване, общ. обсл, УПИ II за гаражи и УПИ III за спорт, озеленяване, и общ. обслужване, до бл. 19, кв. „Самоково” с цел обособяване на нов паркинг по регулационния план на гр. Самоков, общ. Самоков, обл. Софийска. 3. Изработване на ПУП – Парцеларен план на довеждащ канализационен колектор и обекти на техническата инфраструктура за обект „Изграждане на канализация и ПСОВ за селата Продановци, Райово и Широки дол, община Самоков”. 4. Изработване на ПУП – ИПРЗ за УПИ I, кв. 206 - Туристическа Градина, с цел обособяване на нов УПИ XXII - За обществено обслужване и промяна на границите на УПИ XVII - За обществено обслужване и атракции по ПРЗ на гр.Самоков, общ.Самоков, обл.Софийска. 5. Изработване на ПУП - ИПРЗ за УПИ VIII "За КОО", кв.216, представляващ имот 65231.907.216, като същият ще бъде разделен на по-малки УПИ за нискоетажно жилищно строителство, гр.Самоков, общ.Самоков, обл.Софийска.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 42500 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 23/12/16 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 28/12/16 2:00 pm
Лице за контакт: инж. Евелина Перфнова – директор дирекция ТСУЕП
Телефон за контакт: 0359 0885840410

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОПОбява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
15.12.2016 15:11 Милен Пасков 850 kB
doc Техническо задание за възлагане на обществена поръчкаТехническо задание за възлагане на обществена поръчка
15.12.2016 15:12 Милен Пасков 169 kB
docx Образци за участиеОбразци за участие
15.12.2016 15:13 Милен Пасков 70 kB
docx Проект на договорПроект на договор
15.12.2016 15:13 Милен Пасков 53 kB
pdf Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчкаСъобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка
12.07.2017 10:06 Милен Пасков 99 kB

Comments are closed.