Извършване на услуги за подготовка на терени за озеленяване, отдих, площадки и други , уплътняване / валиране/ на площи, включително и доставка на хумус за зелени площи

Дата и час на публикуване: 5/4/17 5:15 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1704114
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Извършване на услуги за подготовка на терени за озеленяване, отдих, площадки и други , уплътняване / валиране/ на площи, включително и доставка на хумус за зелени площи
Описание: Предметът на обществена поръчка „ Извършване на услуги за подготовка на терени за озеленяване, отдих, площадки и други , уплътняване / валиране/ на площи, включително и доставка на хумус за зелени площи”обхваща извършване на следните дейности: 1. Подготовка на терени за озеленяване, отдих, площадки и други, включваща: Машинно подравняване на терени за озеленяване, отдих, площадки и други, включително отнемане на земни маси и дребна растителност и извозването на същите до обособена площадка на разстояние приблизително до 5 км. от съответната работна площадка. 2. Уплътняване / валиране/ на площи 3. Доставка на хумус за зелени площи Дейностите, включени в предмета на настоящата обществена поръчка се възлагат по конкретна писмена заявка на Възложителя в която е посочена вида на необходимата механизация за изпълнение.
Номер на преписка в АОП: 906375
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 70000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 13/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 18/4/17 2:00 pm
Лице за контакт: инж. Евелина Перфанова- Директор на дирекция „ ТСУЕП”
Телефон за контакт: 0885840410

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОПОбява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
05.04.2017 17:20 Милен Пасков 251 kB
pdf Заглавна страница документация за участиеЗаглавна страница документация за участие
05.04.2017 17:20 Милен Пасков 37 kB
doc Документация за участиеДокументация за участие
05.04.2017 17:20 Милен Пасков 584 kB
pdf Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за възлагане на обществена поръчкаСъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за възлагане на обществена поръчка
18.04.2017 15:13 Милен Пасков 47 kB
pdf Протокол за разглеждане, оценка и класиране на представените оферти от участницитеПротокол за разглеждане, оценка и класиране на представените оферти от участниците
03.05.2017 10:05 Милен Пасков 192 kB
pdf Договор за обществена поръчкаДоговор за обществена поръчка
17.05.2017 13:11 Милен Пасков 1 MB

Comments are closed.