Процедури

Процедури от 26.05.2017 г.

Процедури до 25.05.2017 г.

DateTitleCategories
2017/05/051.Изработване на проект за Подробен устройствен план- план за застрояване и парцеларен план на довеждаща инфраструктура, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ 2. Изработване на работен проект за обект ; Късноантична крепост „Шишманово кале“. Консервация, реставрация, експониране, и социализация на археологически структури. Посетителски център, посетителски пътеки, атракциони и паркинг, като елементи от зона за туризъм, екология и спорт, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТПокани до определени лица след 15.04.2016 г.
2017/04/27Упражняване на авторски надзор на обект: „Доизграждане и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на курортен комплекс Боровец, община Самоков“Покани до определени лица след 15.04.2016 г.
2017/04/24Благоустрояване, основен и текущ ремонт на общинска пътна мрежа.Благоустрояване и основен ремонт на тротоарни настилки и други обществени пространства в община Самоков по пет обособени позицииОткрити процедури след 15.04.2016 г.
2017/04/06Доставка на цветя, растителност / дървета и храсти/ и тревни смески за озеленяване на територията на община СамоковСъбиране на оферти с обява след 15.04.2016 г.
2017/04/06Извършване на одит на проекти финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, по 4 обособени позицииСъбиране на оферти с обява след 15.04.2016 г.
2017/04/05Извършване на услуги за подготовка на терени за озеленяване, отдих, площадки и други , уплътняване / валиране/ на площи, включително и доставка на хумус за зелени площиСъбиране на оферти с обява след 15.04.2016 г.
2017/04/03„ Доставка на ВиК и електро- материали за нуждите на Община Самоков„ ще се изпълнява по 2 /две/ обособени позицииДруги процедури след 15.04.2016 г.
2017/03/23Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху смр на проекти финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ по 4 обособени позицииОткрити процедури след 15.04.2016 г.
2017/03/17Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231.905.49.1, 65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1”, във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.001-0167-C01 и анекс № BG16RFOP001-2.001-0167-C02 за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“Открити процедури след 15.04.2016 г.
2017/03/15Почистване на уязвими участъци от реки на територията на община СамоковДруги процедури след 15.04.2016 г.
2017/03/07Доставка на имунологичен анализатор за клинична лаборатория-инсталиране и обучениеДруги процедури след 15.04.2016 г.
2017/02/28Доставка на нов микробус за нуждите на община СамоковСъбиране на оферти с обява след 15.04.2016 г.
2017/02/14Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност на десет многофамилни жилищни сгради, находящи се в град СамоковСъбиране на оферти с обява след 15.04.2016 г.
2017/01/30Избор на изпълнител за инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.323, 65231.906.324, 65231.906.325, 65231.905.138.1, 65231.906.483.1, 65231.906.483.2, 65231.904.54.1, 65231.909.312.1, 65231.911.299.1, 65231.905.135.1, 65231.908.28.1, 65231.906.212.1″Открити процедури след 15.04.2016 г.
2017/01/30Избор на изпълнител за инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11 и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231,905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2″Открити процедури след 15.04.2016 г.
2017/01/27Изпълнение на Инженеринг(проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради, находящи се в гр. Самоков, обл. Софийска, във връзка с реализация на Националната Програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община СамоковОткрити процедури след 15.04.2016 г.
2016/12/27Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност на адм. сгради на Общинска администрация, РПУ и ОУ „Авксентий Велешки“, гр. Самоков“Открити процедури след 15.04.2016 г.
2016/12/22Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписанияДруги процедури след 15.04.2016 г.
2016/12/19Изработване на горскостопански план за горските територии собственост на община Самоков, в териториалния обхват на ТП „ ДГС Самоков„ за частта на влятото през 2010г. ДГС „ Боровец„ РДГ София, Софийска областСъбиране на оферти с обява след 15.04.2016 г.
2016/12/16Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Реконструкция и укрепване на мост на р. Искър в с.Злокучене, Община Самоков“Открити процедури след 15.04.2016 г.
2016/12/16Доставка и монтаж на мултифункционална информационна система за многофункционална спортна зала „ Арена Самоков” , община СамоковСъбиране на оферти с обява след 15.04.2016 г.
2016/12/15Изработване на ПУП (подробни устройствени планове) за нуждите на Община СамоковСъбиране на оферти с обява след 15.04.2016 г.
2016/11/18Доставка и монтаж на мултифункционална информационна система за многофункционална спортна зала „Арена Самоков“ , Община СамоковСъбиране на оферти с обява след 15.04.2016 г.
2016/11/18„Упражняване на авторски надзор на обект: „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в УПИ 1 – 2452, кв. 143, ПИ 65231.911.155, гр. Самоков”Покани до определени лица след 15.04.2016 г.
2016/11/18„Упражняване на авторски надзор на обект: Строителство – „Трети етап – благоустройство и паркоустройство на част от УПИ І – „За Байракли джамия и озеленяване“ и част от УПИ ХV – „За площад и озеленяване“ в кв. 416”Покани до определени лица след 15.04.2016 г.
2016/11/18„Упражняване на авторски надзор на обект: Преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект: „Благоустрояване на крайречна градска зона – 1 етап”, гр. Самоков, Община Самоков, Крайречен парк в УПИ IX, кв.287- Зона 1А, включваща: технология фонтани, автоматизирана поливна система и шахтов кладенец”Покани до определени лица след 15.04.2016 г.
2016/11/09“Изработване проект на Общ устройствен план на община Самоков, област София”Други процедури след 15.04.2016 г.
2016/11/01Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор на многофамилни жилищни сгради, находящи се в град Самоков, обл. Софийска, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Самоков по 3 обособени позицииОткрити процедури след 15.04.2016 г.
2016/09/28Паркоустрйство- озеленяване на крайречна градска зона на територията на Община СамоковСъбиране на оферти с обява след 15.04.2016 г.
2016/09/26Пазарно проучване по проект на „Рехабилитация на улици, изграждане на нови и реконструкция на съществуващите им прилежащи тротоари, гр. Самоков, Община Самоков“, включващ следните подобекти: 1) Улица „Христо Ботев“ 2) Улица „Преспа“ 3) Улица „Връх Мусала“ 4) Улица „Христо Смирненски“ 5) Улица „Грънчар“Други процедури след 15.04.2016 г.
2016/09/26Пазарно проучване по проект на Община Самоков за Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Самоков, област Софийска, включващ следните обекти: 1. Реконструкция и рехабилитация на общински път SF02577 /III-822/ – Самоков – Драгушиново – Злокучене – /II-82/, община Самоков; 2. Реконструкция и рехабилитация на общински път SF02575 /III-6206/ – Самоков – Доспей, община Самоков; 3. Реконструкция и рехабилитация на общински път SF02573 с.Белчин, община СамоковДруги процедури след 15.04.2016 г.
2016/08/31ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ДОСТАВКА НА УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИДруги процедури след 15.04.2016 г.
2016/08/29ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЩИНА САМОКОВОткрити процедури след 15.04.2016 г.
2016/08/29Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, шахтов кладенец, и детска площадка в крайречна градска зона гр.СамоковСъбиране на оферти с обява след 15.04.2016 г.
2016/08/26ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИМ ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ, ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ И ПОСЛЕДВАЩО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОРДруги процедури след 15.04.2016 г.
2016/08/25Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков, находящи се в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А гр. Самоков, община Самоков по обособени позицииСъбиране на оферти с обява след 15.04.2016 г.
2016/08/19ТРЕТИ ЕТАП – БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ УПИ І – „ЗА БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И ЧАСТ ОТ УПИ ХV – “ ЗА ПЛОЩАД И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ В КВ. 416Други процедури след 15.04.2016 г.
2016/08/15Доставка на електрически автомобили за нуждите на община СамоковДруги процедури след 15.04.2016 г.
2016/08/05Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.СамоковДруги процедури след 15.04.2016 г.
2016/08/03Преработка на проект по чл. 154 ал.5 ЗУТ на обект – „Благоустряване на крайречна градска зона – 1 етап“, гр.Самоков, по подобект „Стопанска сграда“Покани до определени лица след 15.04.2016 г.
2016/08/03Преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект: „Благоустряване на крайречна градска зона – 1 етап“, гр.Самоков, Община Самоков, Крайречен парк в УПИ IX, кв.287- Зона 1А, включваща: технология фонтан, автоматизирана поливна система в шахтов кладенецПокани до определени лица след 15.04.2016 г.
2016/07/13Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работаДруги процедури след 15.04.2016 г.
2016/07/06Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза Технически проект и последващо осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Самоков”, във връзка с подготовката на Община Самоков за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”, по обособени позицииДруги процедури след 15.04.2016 г.