1.Изработване на проект за Подробен устройствен план- план за застрояване и парцеларен план на довеждаща инфраструктура, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ 2. Изработване на работен проект за обект ; Късноантична крепост „Шишманово кале“. Консервация, реставрация, експониране, и социализация на археологически структури. Посетителски център, посетителски пътеки, атракциони и паркинг, като елементи от зона за туризъм, екология и спорт, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ

Благоустрояване, основен и текущ ремонт на общинска пътна мрежа.Благоустрояване и основен ремонт на тротоарни настилки и други обществени пространства в община Самоков по пет обособени позиции

Обявление за възложена поръчка Обявление за възложена поръчка обособена позиция 4

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху смр на проекти финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ по 4 обособени позиции

Протокол №1 за разглеждане на документите по чл.39 ал.2 от ППЗОП –  дата 16.06.2017г , 15:46ч Обявление за вълозжена поръчка -25.06.2018 г.

Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231.905.49.1, 65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1”, във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.001-0167-C01 и анекс № BG16RFOP001-2.001-0167-C02 за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“

Обявление за възложена поръчка

Договор за обществена поръчка „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Договор за обществена поръчка „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Избор на изпълнител за инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.323, 65231.906.324, 65231.906.325, 65231.905.138.1, 65231.906.483.1, 65231.906.483.2, 65231.904.54.1, 65231.909.312.1, 65231.911.299.1, 65231.905.135.1, 65231.908.28.1, 65231.906.212.1″

Обявление за възложена поръчка

Избор на изпълнител за инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11 и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231,905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2″

Изпълнение на Инженеринг(проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради, находящи се в гр. Самоков, обл. Софийска, във връзка с реализация на Националната Програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Самоков

Договор за обществена поръчка „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ДОСТАВКА НА УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ“

Договор за обществена поръчка „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ДОСТАВКА НА УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ“ – обособена позиция 1 Договор за обществена поръчка „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ДОСТАВКА НА … Continue reading

Изработване на горскостопански план за горските територии собственост на община Самоков, в териториалния обхват на ТП „ ДГС Самоков„ за частта на влятото през 2010г. ДГС „ Боровец„ РДГ София, Софийска област

Доставка и монтаж на мултифункционална информационна система за многофункционална спортна зала „ Арена Самоков” , община Самоков

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на представените оферти – 27.12.2016 12:50 , Милен Пасков, 767 kB

Договор за обществена поръчка „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради в град Самоков-бл.16,бл.23,бл.40″

Договор за обществена поръчка „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради в град Самоков-бл.16,бл.23,бл.40″ – обособена позиция №1 ============================================ Договор за обществена поръчка „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и … Continue reading

Договор за обществена поръчка „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

Договор за обществена поръчка „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков“

Решение за завършване на процедурата „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Решение № ЛС-01-1929/23.11.2016 г.. за избор на изпълнител „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Протоколи и доклади на комисията „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Доклад по чл. 103, ал.3 от ЗОП и чл.60 ал.1 от ППЗОП „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“ Протокол 3 за разглеждане и оценяване на ценовите предложения на участниците в … Continue reading