Благоустрояване, основен и текущ ремонт на общинска пътна мрежа.Благоустрояване и основен ремонт на тротоарни настилки и други обществени пространства в община Самоков по пет обособени позиции

Обявление за възложена поръчка Обявление за възложена поръчка обособена позиция 4

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху смр на проекти финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ по 4 обособени позиции

Протокол №1 за разглеждане на документите по чл.39 ал.2 от ППЗОП –  дата 16.06.2017г , 15:46ч Обявление за вълозжена поръчка -25.06.2018 г.

Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231.905.49.1, 65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1”, във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.001-0167-C01 и анекс № BG16RFOP001-2.001-0167-C02 за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“

Обявление за възложена поръчка

Избор на изпълнител за инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.323, 65231.906.324, 65231.906.325, 65231.905.138.1, 65231.906.483.1, 65231.906.483.2, 65231.904.54.1, 65231.909.312.1, 65231.911.299.1, 65231.905.135.1, 65231.908.28.1, 65231.906.212.1″

Обявление за възложена поръчка

Избор на изпълнител за инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11 и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231,905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2″

Изпълнение на Инженеринг(проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради, находящи се в гр. Самоков, обл. Софийска, във връзка с реализация на Националната Програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Самоков

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор на многофамилни жилищни сгради, находящи се в град Самоков, обл. Софийска, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Самоков по 3 обособени позиции

Документация за участие – 01.11.2016 15:49 ч