Пазарно проучване по проект на „Рехабилитация на улици, изграждане на нови и реконструкция на съществуващите им прилежащи тротоари, гр. Самоков, Община Самоков“, включващ следните подобекти: 1) Улица „Христо Ботев“ 2) Улица „Преспа“ 3) Улица „Връх Мусала“ 4) Улица „Христо Смирненски“ 5) Улица „Грънчар“

Пазарно проучване по проект на Община Самоков за Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Самоков, област Софийска, включващ следните обекти: 1. Реконструкция и рехабилитация на общински път SF02577 /III-822/ – Самоков – Драгушиново – Злокучене – /II-82/, община Самоков; 2. Реконструкция и рехабилитация на общински път SF02575 /III-6206/ – Самоков – Доспей, община Самоков; 3. Реконструкция и рехабилитация на общински път SF02573 с.Белчин, община Самоков

ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИМ ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ, ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ И ПОСЛЕДВАЩО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР

Прикачени документи

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза Технически проект и последващо осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Самоков”, във връзка с подготовката на Община Самоков за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”, по обособени позиции

Прикачени документи