Договор за обществена поръчка „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Договор за обществена поръчка „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Решение за завършване на процедурата „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Решение № ЛС-01-1929/23.11.2016 г.. за избор на изпълнител „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Протоколи и доклади на комисията „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Доклад по чл. 103, ал.3 от ЗОП и чл.60 ал.1 от ППЗОП „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“ Протокол 3 за разглеждане и оценяване на ценовите предложения на участниците в … Continue reading

Разяснения по документацията за участие „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Разяснение по запитване-1 „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Документация за участие „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Заглавна страница документация за участие „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“ Документация за участие „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Откриване на процедура „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Обявление за поръчка директива 2014/24/ЕС/ЗОП „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“ Решение №ЛС-01-1461/25.08.2016 г. за откриване на процедурата „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща … Continue reading

Обща информация „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Линк към АОП