Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков

Дата и час на публикуване: 5/8/16 5:04 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 81
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ 1- 2452, кв.143, ПИ 65231.911.155, гр.Самоков
Описание: Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в УПИ 1 – 2452, кв. 143, ПИ 65231.911.155, гр. Самоков. Обществената поръчка ще се изпълнява съгласно одобрени Работни проекти и количествени сметки към тях. Техническите показатели на сградата са: Зп = 414,50 кв.м, Кк = 8,50м, Кб = 11 м .
Номер на преписка в АОП: 00580-2016-0017
Линк към преписката в АОП: линк
Прогнозна стойност: 750000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 07/09/2016

Прикачени документи

Comments are closed.