Изпълнение на Инженеринг(проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради, находящи се в гр. Самоков, обл. Софийска, във връзка с реализация на Националната Програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Самоков

Дата и час на публикуване: 27/1/17 11:43 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1701104
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Изпълнение на Инженеринг(проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради, находящи се в гр. Самоков, обл. Софийска, във връзка с реализация на Националната Прогррама за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Самоков
Описание: Предметът на обществената поръчка е Строителство на обекти: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради, находящи се в град Самоков, обл. Софийска, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Самоков”. Настоящата обществена поръчка има седем обособени позиции. Важно!!! Един участник може да подаде оферта само за една обособена позиция!
Номер на преписка в АОП: 00580-2017-0001
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 5059716 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 2/3/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 6/3/17 2:00 pm
Лице за контакт: инж. Евелина Перфанова - директор дирекция ТСУЕП
Телефон за контакт: +359885840410

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура (ЗОП)Решение за откриване на процедура (ЗОП)
27.01.2017 11:51 Милен Пасков 193 kB
pdf Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
27.01.2017 11:52 Милен Пасков 2 MB
pdf Заглавна страница документация за участиеЗаглавна страница документация за участие
27.01.2017 11:53 Милен Пасков 36 kB
docx Документация за участиеДокументация за участие
27.01.2017 11:53 Милен Пасков 565 kB
rar Технически и енергийни обследвания блок 1Технически и енергийни обследвания блок 1
27.01.2017 12:05 Милен Пасков 51 MB
rar АРХИТЕКТУРА 1 част блок 1АРХИТЕКТУРА 1 част блок 1
27.01.2017 12:06 Милен Пасков 36 MB
rar АРХИТЕКТУРА 2 част блок1АРХИТЕКТУРА 2 част блок1
27.01.2017 12:07 Милен Пасков 35 MB
rar ВИК блок1ВИК блок1
27.01.2017 12:07 Милен Пасков 2 MB
rar ЕЛЕКТРО блок 1ЕЛЕКТРО блок 1
ЕЛЕКТРО блок 1
27.01.2017 12:08 Милен Пасков 4 MB
rar Конструкции блок 1Конструкции блок 1
27.01.2017 12:09 Милен Пасков 11 MB
rar ОВК блок 1ОВК блок 1
27.01.2017 12:09 Милен Пасков 4 MB
rar ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ блок 1ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ блок 1
27.01.2017 12:14 Милен Пасков 141 kB
rar Технически и енергийни обследвания блок 6Технически и енергийни обследвания блок 6
27.01.2017 12:14 Милен Пасков 5 MB
rar ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ блок 6ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ блок 6
27.01.2017 12:14 Милен Пасков 7 MB
rar Технически и енергийни обследвания блок 24Технически и енергийни обследвания блок 24
27.01.2017 12:15 Милен Пасков 4 MB
rar ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ бл.24ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ бл.24
27.01.2017 12:16 Милен Пасков 8 MB
rar Технически и енергийни обследвания блок бл. 25Технически и енергийни обследвания блок бл. 25
27.01.2017 12:17 Милен Пасков 4 MB
rar Технически паспорт бл. 25Технически паспорт бл. 25
27.01.2017 12:19 Милен Пасков 12 MB
rar Технически и енергийни обследвания блок бл. 31Технически и енергийни обследвания блок бл. 31
27.01.2017 12:21 Милен Пасков 50 MB
rar Технически паспорт бл. 31Технически паспорт бл. 31
27.01.2017 12:22 Милен Пасков 19 MB
rar Технически и енергийни обследвания блок бл. 42Технически и енергийни обследвания блок бл. 42
27.01.2017 12:23 Милен Пасков 4 MB
rar Технически и енергийни обследвания бл.33Технически и енергийни обследвания бл.33
02.02.2017 11:09 Милен Пасков 4 MB
rar Технически паспорт бл.33Технически паспорт бл.3
02.02.2017 11:10 Милен Пасков 9 MB
pdf Разяснение по запитване - 1Разяснение по запитване - 1
03.02.2017 13:41 Милен Пасков 75 kB
pdf Разяснение на запитване - 2Разяснение на запитване - 2
10.02.2017 11:59 Милен Пасков 110 kB
rar Технически паспорт бл. 42Технически паспорт бл. 42
27.01.2017 12:23 Милен Пасков 9 MB
pdf Разяснение на запитване - 3Разяснение на запитване - 3
20.02.2017 11:25 Милен Пасков 60 kB
pdf Протокол №1 по чл.54, ал.7 от ППЗОППротокол №1 по чл.54, ал.7 от ППЗОП
08.08.2017 14:51 Милен Пасков 2 MB
pdf Съобщение до заинтересованите лица участници в процедура по възлагане на обществена поръчкаСъобщение до заинтересованите лица участници в процедура по възлагане на обществена поръчка
18.09.2017 10:05 Милен Пасков 36 kB
pdf Протокол №2 за разглеждане на допълнително представените документиПротокол №2 за разглеждане на допълнително представените документи
06.10.2017 10:20 Милен Пасков 14 MB
pdf Протокол №3 за разглеждане и оценка на техническите предложенияПротокол №3 за разглеждане и оценка на техническите предложения
06.10.2017 10:25 Милен Пасков 62 MB
pdf Протокол №4 за разглеждане и оценяване на ценовите предложенияПротокол №4 за разглеждане и оценяване на ценовите предложения
06.10.2017 10:25 Милен Пасков 1 MB
pdf Доклад по чл. 60 ал.1 от ППЗОП във връзка с чл..103, ал.3 и чл.106 ал.1 от ЗОПДоклад по чл. 60 ал.1 от ППЗОП във връзка с чл..103, ал.3 и чл.106 ал.1 от ЗОП
06.10.2017 10:28 Милен Пасков 46 MB
pdf Решение №01-1511/06.10.2017 г. за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчкаРешение №01-1511/06.10.2017 г. за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка
06.10.2017 10:31 Милен Пасков 22 MB
pdf Договор за обществена поръчка обособена позиция 1Договор за обществена поръчка обособена позиция 1
21.12.2017 13:33 Милен Пасков 1 012 kB
pdf Договор за обществена поръчка обособена позиция 2Договор за обществена поръчка обособена позиция 2
21.12.2017 13:34 Милен Пасков 940 kB
pdf Договор за обществена поръчка обособена позиция 3Договор за обществена поръчка обособена позиция 3
21.12.2017 13:34 Милен Пасков 1 MB
pdf Договор за обществена поръчка обособена позиция 4Договор за обществена поръчка обособена позиция 4
21.12.2017 13:35 Милен Пасков 1 MB
pdf Договор за обществена поръчка обособена позиция 5Договор за обществена поръчка обособена позиция 5
21.12.2017 13:36 Милен Пасков 1 MB
pdf Договор за обществена поръчка обособена позиция 6Договор за обществена поръчка обособена позиция 6
21.12.2017 13:36 Милен Пасков 1 MB
pdf Договор за обществена поръчка обособена позиция 7Договор за обществена поръчка обособена позиция 7
21.12.2017 13:36 Милен Пасков 1 MB

Comments are closed.