Доставка на имунологичен анализатор за клинична лаборатория-инсталиране и обучение

Дата и час на публикуване: 7/3/17 3:43 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1703109
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Доставка на имунологичен анализатор за клинична лаборатория-инсталиране и обучение
Описание: Предметът на настоящата процедура– включва: - доставянето на медицинска апаратура за клинична лаборатория , а именно - Автоматизиран имунологичен анализатор, неразопакована апаратура в оригиналната й опаковка, която да е нова, неупотребявана, нерециклирана и оборудвана с технически и функционални параметри по зададени от Възложителя характеристики, обективирани в техническата спецификация, - инсталиране на апаратурата, въвеждането й в експлоатация ( включващо и извършване на предварителна консултация за разположението й, както и за осигуряването на необходимите условия за нормална експлоатация) - обучение на персонала за ежедневна работа и поддръжка на апаратурата- посочени от възложителя лица ( включващо обучение и издаване на сертификати за успешно преминат курс на обучение) - поддръжка на апаратурата / сервиз и профилактика/ в рамките на гаранционният срок, който е по предложение на участника.
Номер на преписка в АОП: 00580-2017-0004
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 83333 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 30/3/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 31/3/17 2:00 pm
Лице за контакт: инж. Бранимира Бодурова - директор дирекция ХДЕТТОС
Телефон за контакт: +359 072266951

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура (ЗОП)Решение за откриване на процедура (ЗОП)
07.03.2017 15:50 Милен Пасков 108 kB
pdf Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
07.03.2017 15:51 Милен Пасков 544 kB
pdf Заглавна страница документация за участиеЗаглавна страница документация за участие
07.03.2017 15:51 Милен Пасков 32 kB
docx Документация за участиеДокументация за участие
07.03.2017 15:52 Милен Пасков 289 kB
pdf Протокол за разглеждане на документите по чл.39 ал.2 от ППЗОППротокол за разглеждане на документите по чл.39 ал.2 от ППЗОП
07.04.2017 10:04 Милен Пасков 2 MB
pdf Съобщение до заинтересованите страни участници в процедура по обществена поръчкаСъобщение до заинтересованите страни участници в процедура по обществена поръчка
25.04.2017 10:30 Милен Пасков 672 kB
pdf Протокол 2 за разглеждане на допълнително представените документи и техническото предложение от участника в процедуратаПротокол 2 за разглеждане на допълнително представените документи и техническото предложение от участника в процедурата
04.05.2017 9:12 Милен Пасков 101 kB
pdf Протокол 3 за разглеждане и оценяване на ценовото предложение на допуснатия участникПротокол 3 за разглеждане и оценяване на ценовото предложение на допуснатия участник
04.05.2017 9:15 Милен Пасков 90 kB
pdf Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОПДоклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОП
04.05.2017 9:16 Милен Пасков 213 kB
pdf Решение №01-729/04.05.2017 г. за определяне на изпълнителРешение №01-729/04.05.2017 г. за определяне на изпълнител
04.05.2017 9:28 Милен Пасков 67 kB
pdf Договор за обществена поръчкаДоговор за обществена поръчка
19.06.2017 10:29 Милен Пасков 648 kB

Comments are closed.