Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231.905.49.1, 65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1”, във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.001-0167-C01 и анекс № BG16RFOP001-2.001-0167-C02 за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“

Дата и час на публикуване: 17/3/17 1:38 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1703110
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231.905.49.1, 65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1”, във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.001-0167-C01 и анекс № BG16RFOP001-2.001-0167-C02 за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони"
Описание: Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231.905.49.1, 65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1”, във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.001-0167-C01 и анекс № BG16RFOP001-2.001-0167-C02 за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони". Инженерингът обхващат следните дейности: Дейност I - Разработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването; Дейност II - Извършване на СМР по реализиране на строителството на обектите; Дейност III - Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Номер на преписка в АОП: 00580-2017-0005
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 871998.68 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/4/17 2:00 pm
Лице за контакт: инж. Евелина Перфанова - директор дирекция ТСУЕП
Телефон за контакт: +359 0885840410

Обявление за възложена поръчка

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура (ЗОП)Решение за откриване на процедура (ЗОП)
17.03.2017 13:46 Милен Пасков 243 kB
pdf Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
17.03.2017 13:46 Милен Пасков 873 kB
pdf Заглавна страница документация за участиеЗаглавна страница документация за участие
17.03.2017 13:47 Милен Пасков 53 kB
doc Документация за участиеДокументация за участие
17.03.2017 13:47 Милен Пасков 576 kB
docx Техническа спецификацияТехническа спецификация
17.03.2017 13:49 Милен Пасков 110 kB
doc Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, показателите и относителната им тежестМетодика за определяне на комплексната оценка на офертите, показателите и относителната им тежест
17.03.2017 13:52 Милен Пасков 147 kB
docx Проект на договорПроект на договор
17.03.2017 13:55 Милен Пасков 156 kB
rar Образци за участиеОбразци за участие
17.03.2017 13:55 Милен Пасков 669 kB
rar Документация ул. Търговска №24Документация ул. Търговска №24
17.03.2017 14:03 Милен Пасков 7 MB
rar Документация ул. 29 ДекемвриДокументация ул. 29 Декември
17.03.2017 15:48 Милен Пасков 7 MB
rar Документация бл.1 кв. СамоковоДокументация бл.1 кв. Самоково
17.03.2017 15:49 Милен Пасков 6 MB
rar Документация ул. България 71Документация ул. България 71
17.03.2017 15:54 Милен Пасков 30 MB
rar Документация ул. Охрид №5Документация ул. Охрид №5
17.03.2017 15:54 Милен Пасков 32 MB
rar Документация ул. Авксентий Велешки №22ул. Авксентий Велешки №22
17.03.2017 15:54 Милен Пасков 8 MB
rar Документация ул. Арда 2016Документация ул. Арда 2016
17.03.2017 15:54 Милен Пасков 5 MB
rar Документация Ген Раздишевски 38Документация Ген Раздишевски 38
17.03.2017 15:54 Милен Пасков 5 MB
rar Документация ул. Граф Игнатиев 16Документация ул. Граф Игнатиев 16
17.03.2017 15:54 Милен Пасков 27 MB
rar Документация Искър 31Документация Искър 31
17.03.2017 15:54 Милен Пасков 6 MB
rar Документация ул. Македония 51Документация ул. Македония 51
17.03.2017 15:54 Милен Пасков 8 MB
rar Документация ул. Отец Пайсий 25Документация ул. Отец Пайсий 25
17.03.2017 15:54 Милен Пасков 6 MB
rar Документация ул. Софроний Врачански 23Документация ул. Софроний Врачански 23
17.03.2017 15:54 Милен Пасков 7 MB
pdf Протокол 1 за разглеждане на документи по чл39, ал.2Протокол 1 за разглеждане на документи по чл39, ал.2
17.05.2017 14:58 Милен Пасков 2 MB
pdf Съобщение до заинтересованите лица- участници в процедура за възлагане на обществена поръчкаСъобщение до заинтересованите лица- участници в процедура за възлагане на обществена поръчка
01.08.2017 15:18 Милен Пасков 44 kB
pdf Протокол №2 за разглеждане на допълнително представени документи и технически предложенияПротокол №2 за разглеждане на допълнително представени документи и технически предложения
31.08.2017 18:02 Милен Пасков 3 MB
pdf Протокол №3 за отваряне, разглеждане и оценяване на ценовите предложенияПротокол №3 за отваряне, разглеждане и оценяване на ценовите предложения
31.08.2017 18:02 Милен Пасков 1 MB
pdf Доклад по чл.60 ал.1 от ППЗОП във връзка с чл. 103 ал.3 и чл.106, ал.1 от ЗОПДоклад по чл.60 ал.1 от ППЗОП във връзка с чл. 103 ал.3 и чл.106, ал.1 от ЗОП
31.08.2017 18:02 Милен Пасков 3 MB
pdf Решение за избор на изпълнителРешение за избор на изпълнител
31.08.2017 18:03 Милен Пасков 489 kB
pdf Договор за обществена поръчкаДоговор за обществена поръчка
27.10.2017 16:55 Милен Пасков 15 MB

Comments are closed.