Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху смр на проекти финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ по 4 обособени позиции

Дата и час на публикуване: 23/3/17 10:54 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1703112
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху смр на проекти финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ по 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1 – проект № BG16RFOP001-2.001-0099-С01 за „Подобряване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ – Самоков и сградата на ОУ „Авксентий Велешки“, гр. Самоков”; Обособена позиция № 2 – проект № BG16RFOP001-2.001-0103-C01 за „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.323, 65231.906.324, 65231.906.325, 65231.905.138.1, 65231.906.483.1, 65231.906.483.2, 65231.904.54.1, 65231.909.312.1, 65231.911.299.1, 65231.905.135.1, 65231.908.28.1, 65231.906.212.1“ Обособена позиция № 3 – проект № BG16RFOP001-2.001-0107-C01 за „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11 и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231.905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2“ Обособена позиция № 4 – проект № BG16RFOP001-2.001-0167-C01 за „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231.905.49.1, 65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1“
Описание: Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи на проекти финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, по 4 обособени позиции. В обхвата на настоящата обществена поръчка за всяка една от обособените позициии се включват следните дейности: Дейност 1: – Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, при спазване на изискванията на чл.142 от ЗУТ. Дейност 2 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ.
Номер на преписка в АОП: 00580-2017-0006
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 193583.33 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 2/5/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 3/5/17 2:00 pm
Лице за контакт: инж. Евелина Перфанова - директор дирекция ТСУЕП
Телефон за контакт: +359 0885840410

Протокол №1 за разглеждане на документите по чл.39 ал.2 от ППЗОП –  дата 16.06.2017г , 15:46ч
Обявление за вълозжена поръчка -25.06.2018 г.

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура (ЗОП)Решение за откриване на процедура (ЗОП)
23.03.2017 11:04 Милен Пасков 239 kB
pdf Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
23.03.2017 11:04 Милен Пасков 1 MB
pdf Заглавна страница документация за участиеЗаглавна страница документация за участие
23.03.2017 11:05 Милен Пасков 117 kB
doc Документация за участиеДокументация за участие
23.03.2017 11:05 Милен Пасков 689 kB
docx Техническа спецификация по обособена позиция №1Техническа спецификация по обособена позиция №1
23.03.2017 11:06 Милен Пасков 123 kB
docx Техническа спецификация по обособена позиция №2Техническа спецификация по обособена позиция №2
23.03.2017 11:07 Милен Пасков 136 kB
docx Техническа спецификация по обособена позиция №3Техническа спецификация по обособена позиция №3
23.03.2017 11:07 Милен Пасков 134 kB
docx Техническа спецификация по обособена позиция №4Техническа спецификация по обособена позиция №4
23.03.2017 11:08 Милен Пасков 153 kB
doc Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, показателите и относителната им тежестМетодика за определяне на комплексната оценка на офертите, показателите и относителната им тежест
23.03.2017 11:09 Милен Пасков 150 kB
doc Проект на договорПроект на договор
23.03.2017 11:10 Милен Пасков 401 kB
rar Образци за участиеОбразци за участие
23.03.2017 11:10 Милен Пасков 504 kB
pdf Съобщение до заинтересованите лица- участници в процедура за възлагане на обществена поръчкаСъобщение до заинтересованите лица- участници в процедура за възлагане на обществена поръчка
07.07.2017 11:08 Милен Пасков 47 kB
pdf Протокол №2 за разглеждане на допълнително представените документиПротокол №2 за разглеждане на допълнително представените документи
13.07.2017 9:46 Милен Пасков 226 kB
pdf Протокол №3 на основание чл. 103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.104, ал.4 от ЗОППротокол №3 на основание чл. 103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.104, ал.4 от ЗОП
13.07.2017 9:48 Милен Пасков 1 MB
pdf Протокол №4 на основание чл. 103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.103, ал.4 от ЗОППротокол №4 на основание чл. 103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.103, ал.4 от ЗОП
13.07.2017 9:50 Милен Пасков 258 kB
pdf Доклад за резултатите от работата на комисията на основание чл.60 от ППЗОПДоклад за резултатите от работата на комисията на основание чл.60 от ППЗОП
13.07.2017 9:51 Милен Пасков 2 MB
pdf Решение №01-1063/12.07.2017 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчкаРешение №01-1063/12.07.2017 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка
13.07.2017 9:54 Милен Пасков 352 kB
pdf Съобщение до управляващия ДЗЗД "Ви Ел Консултинг "Съобщение до управляващия ДЗЗД "Ви Ел Консултинг "
28.07.2017 13:29 Милен Пасков 48 kB
pdf Заповед № 01-1355/08.09.2017 г. за отмяна на Решение-01-1063/12.07.2017 г.Заповед № 01-1355/08.09.2017 г. за отмяна на Решение-01-1063/12.07.2017 г.
08.09.2017 11:56 Милен Пасков 145 kB
pdf Решение №01-1455/26.09.2017 г. за прекратяване на обществена поръчка в частта по Обособена позиция №1Решение №01-1455/26.09.2017 г. за прекратяване на обществена поръчка в частта по Обособена позиция №1
26.09.2017 13:59 Милен Пасков 131 kB
pdf Договор за обществена поръчка -ОП2Договор за обществена поръчка -ОП2
21.06.2018 11:52 Милен Пасков 2 MB
pdf Договор за обществена поръчка -ОП3Договор за обществена поръчка -ОП3
21.06.2018 11:53 Милен Пасков 2 MB
pdf Договор за обществена поръчка -ОП4Договор за обществена поръчка -ОП4
21.06.2018 11:53 Милен Пасков 2 MB

Comments are closed.