„ Доставка на ВиК и електро- материали за нуждите на Община Самоков„ ще се изпълнява по 2 /две/ обособени позиции

Дата и час на публикуване: 3/4/17 3:47 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1704113
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: „ Доставка на ВиК и електро- материали за нуждите на Община Самоков„ ще се изпълнява по 2 /две/ обособени позиции, както следва: -Обособена позиция №1 „ Доставка на ВиК материали и сходни изделия”- с предмет доставка на ВиК материали и сходни изделия, по зададените от Възложителя изисквания обективирани в техническата спецификация. -Обособена позиция №2 „ Доставка на електро- материали и сходни изделия”
Описание: ПРЕДМЕТ. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обществената поръчка „ Доставка на ВиК и електро- материали за нуждите на Община Самоков„ ще се изпълнява по 2 /две/ обособени позиции, както следва: -Обособена позиция №1 „ Доставка на ВиК материали и сходни изделия”- с предмет доставка на ВиК материали и сходни изделия, по зададените от Възложителя изисквания обективирани в техническата спецификация. -Обособена позиция №2 „ Доставка на електро- материали и сходни изделия”- с предмет доставка на електро- материали и сходни изделия, по зададените от Възложителя изисквания обективирани в техническата спецификация. Участниците могат да участват за една или всички обособени позиции.
Номер на преписка в АОП: 00580-2017-0007
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 216000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 27/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 28/4/17 2:00 pm
Лице за контакт: инж. Бранимира Бодурова - директор на дирекция ХДЕТТОС
Телефон за контакт: 0722 66951

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура (ЗОП)Решение за откриване на процедура (ЗОП)
03.04.2017 15:51 Милен Пасков 104 kB
pdf Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
03.04.2017 15:52 Милен Пасков 725 kB
pdf Заглавна страница документация за участиеЗаглавна страница документация за участие
03.04.2017 15:53 Милен Пасков 34 kB
docx Документация за участиеДокументация за участие
03.04.2017 15:53 Милен Пасков 314 kB
pdf Разяснение по запитване- 1Разяснение по запитване- 1
06.04.2017 13:15 Милен Пасков 62 kB
pdf Разяснение по запитване - 2Разяснение по запитване - 2
07.04.2017 10:00 Милен Пасков 752 kB
pdf Разяснение по запитване - 3Разяснение по запитване - 3
20.04.2017 16:17 Милен Пасков 680 kB
pdf Протокол 1 за разглеждане на документите по чл.39, ал.2Протокол 1 за разглеждане на документите по чл.39, ал.2
18.05.2017 16:53 Милен Пасков 273 kB
pdf Съобщение до заинтересованите лица участници в процедура по обществена поръчкаСъобщение до заинтересованите лица участници в процедура по обществена поръчка
20.06.2017 11:53 Милен Пасков 36 kB
pdf Протокол №2 за разглеждане на допълнително представени документи от участницитеПротокол №2 за разглеждане на допълнително представени документи от участниците
06.07.2017 14:19 Милен Пасков 184 kB
pdf Протокол №3 за отваряне, разглеждане и оценяване на ценовите предложенияПротокол №3 за отваряне, разглеждане и оценяване на ценовите предложения
06.07.2017 14:20 Милен Пасков 149 kB
pdf Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60 ал.1 от ППЗОПДоклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60 ал.1 от ППЗОП
06.07.2017 14:21 Милен Пасков 461 kB
pdf Решение №01-1029/06.07.2017 г. за определяне на изпълнителРешение №01-1029/06.07.2017 г. за определяне на изпълнител
06.07.2017 14:23 Милен Пасков 108 kB
pdf Договор за обществена поръчка обособена позиция №1Договор за обществена поръчка обособена позиция №1
07.09.2017 11:49 Милен Пасков 552 kB
pdf Договор за обществена поръчка обособена позиция №2Договор за обществена поръчка обособена позиция №2
07.09.2017 11:49 Милен Пасков 596 kB

Comments are closed.