Извършване на одит на проекти финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, по 4 обособени позиции

Дата и час на публикуване: 6/4/17 1:42 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1704115
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Извършване на одит на проекти финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, по 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1 – проект по ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0099-С01 за „Повишаване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ – Самоков и сградата на ОУ „Авксентий Велешки“, гр. Самоков”; Обособена позиция № 2 – проект по ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0103-C01 за „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.323, 65231.906.324, 65231.906.325, 65231.905.138.1, 65231.906.483.1, 65231.906.483.2, 65231.904.54.1, 65231.909.312.1, 65231.911.299.1, 65231.905.135.1, 65231.908.28.1, 65231.906.212.1“ Обособена позиция № 3 – проект по ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0107-C01 за „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11 и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231.905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2“ Обособена позиция № 4 – проект по ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0167-C01 за „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231.905.49.1, 65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1“ и анекс № BG16RFOP001-2.001-0167-C02.
Описание: Осъществяването на одит по проектите се извършва с цел изразяване на независимо одиторско мнение относно законосъобразността и целесъобразността на извършените разходи и проведените процедури за избор на изпълнители по съответния проект. Одита включва:  Проверка дали процедурите за избор изпълнители по договорите, чрез които проекта се изпълнява, са проведени в съответствие с изискванията на националното законодателство;  Проверка дали всички декларирани разходи са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и детайлните правила за допустимост на разходите по ОПРР 2014-2020 г.;  Проверка дали първичните счетоводни и други съпътстващи релевантни документи с еквивалентна доказателствена стойност са налични, логически обвързани и подкрепящи отчетените като допустими разходи по проекта;  Извършване на проверка дали бенефициентът поддържа адекватна одитна следа и всички дейности по съответния проект са надлежно документирани;  Окончателна проверка по ангажимента за договорени процедури - проверка дали подготвеното окончателно искане за плащане е точно, пълно и във формат, изискван от УО/МЗ;  Извършване на проверка на счетоводната система и извършените осчетоводявания на разходите по проекта. Одитната проверка на изпълнявания проект следва да се извърши при съблюдаване на изискванията на Инструкцията за изпълнение на “ангажимент за договорени процедури” на Дирекция „Национален фонд“ към МФ, приложима за програмен период 2014-2020г., с цел предоставяне на допълнителна увереност по отношение на законосъобразността на разходите, ефективното и ефикасното изпълнение на дейностите по проекта и спазването на специфичните нормативни правила на ЕС. В зависимост от момента на извършване на ангажимента за договорени процедури, одиторът следва да извърши:  Междинна проверка по ангажимента за договорени процедури – извършва по отношение на документите, които УО изисква от бенефициента при представяне на междинно искане за плащане.  Окончателна проверка по ангажимента за договорени процедури – извършва по отношение на документите, които УО изисква от бенефициента при представяне на окончателно искане за плащане. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към обявата техническа спецификация за всяка от обособените позиции.
Номер на преписка в АОП: 9063098
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 46250 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 18/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 19/4/17 2:00 pm
Лице за контакт: Тодор Виденов – началник отдел ФКБ, дирекция МДТБК
Телефон за контакт: 0722 66630 / вътр. 305

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОПОбява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
06.04.2017 13:46 Милен Пасков 909 kB
pdf Заглавна страница указания за участиеЗаглавна страница указания за участие
06.04.2017 13:47 Милен Пасков 112 kB
doc Указания за участиеУказания за участие
06.04.2017 13:48 Милен Пасков 607 kB
docx Образци за участиеОбразци за участие
06.04.2017 13:48 Милен Пасков 146 kB
docx Проект на договорПроект на договор
06.04.2017 13:49 Милен Пасков 135 kB
docx Техническа спецификация обособена позиция 1Техническа спецификация обособена позиция 1
06.04.2017 13:50 Милен Пасков 160 kB
docx Техническа спецификация обособена позиция 2Техническа спецификация обособена позиция 2
06.04.2017 13:50 Милен Пасков 160 kB
docx Техническа спецификация обособена позиция 3Техническа спецификация обособена позиция 3
06.04.2017 13:50 Милен Пасков 160 kB
docx Техническа спецификация обособена позиция 4Техническа спецификация обособена позиция 4
06.04.2017 13:51 Милен Пасков 161 kB
pdf Протокол 1 за отваряне, разглеждане, и оценяване на представените оферти от участниците във възлагането на обществена поръчкаПротокол 1 за отваряне, разглеждане, и оценяване на представените оферти от участниците във възлагането на обществена поръчка
16.05.2017 10:31 Милен Пасков 709 kB
pdf Протокол 2 за отваряне, разглеждане и оценяване на представените оферти от участницитеПротокол 2 за отваряне, разглеждане и оценяване на представените оферти от участниците
16.05.2017 10:32 Милен Пасков 424 kB
pdf Договор за обществена поръчка обособена позиция 1Договор за обществена поръчка обособена позиция 1
14.07.2017 15:48 Милен Пасков 1 MB
pdf Договор за обществена поръчка обособена позиция 2Договор за обществена поръчка обособена позиция 2
14.07.2017 15:48 Милен Пасков 1 MB
pdf Договор за обществена поръчка обособена позиция 3Договор за обществена поръчка обособена позиция 3
14.07.2017 15:48 Милен Пасков 1 MB
pdf Договор за обществена поръчка обособена позиция 4Договор за обществена поръчка обособена позиция 4
14.07.2017 15:49 Милен Пасков 2 MB

Comments are closed.