Благоустрояване, основен и текущ ремонт на общинска пътна мрежа.Благоустрояване и основен ремонт на тротоарни настилки и други обществени пространства в община Самоков по пет обособени позиции

Дата и час на публикуване: 24/4/17 11:52 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1704117
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: БЛАГОУСТРЯВАНЕ, ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА. БЛАГОУСТРЯВАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОСТРАНСТВА В ОБЩИНА САМОКОВ ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
Описание: БЛАГОУСТРЯВАНЕ, ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА. БЛАГОУСТРЯВАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОСТРАНСТВА В ОБЩИНА САМОКОВ ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. Обособена позиция 1. Основен ремонт на улици в гр. Самоков и основен ремонт на IV клас пътна мрежа на територията на Община Самоков. Обособена позиция 2.Текущ ремонт на улици в гр. Самоков и населените места на Община Самоков. Обособена позиция 3. Благоустрояване /вертикална планировка на пространства,/ в населените места на Община Самоков. Обособена позиция 4. Изграждане на велоалеи по маршрути гр.Самоков /туристическа градина, ул.Софийско шосе, покрай р.Искър, ул.Преспа/ и к.к.Боровец. Обособена позиция 5. Основен ремонт на тротоарни настилки в гр. Самоков.
Номер на преписка в АОП: 00580-2017-0008
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 2843616.65 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 29/5/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 30/5/17 2:00 pm
Лице за контакт: инж. Евелина Перфанова - директор дирекция ТСУЕП
Телефон за контакт: +359 0885840410

Обявление за възложена поръчка
Обявление за възложена поръчка обособена позиция 4

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура (ЗОП)Решение за откриване на процедура (ЗОП)
24.04.2017 11:57 Милен Пасков 122 kB
pdf Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
24.04.2017 11:58 Милен Пасков 1 MB
pdf Заглавна страница документация за участиеЗаглавна страница документация за участие
25.04.2017 13:42 Милен Пасков 38 kB
doc Документация за участиеДокументация за участие
25.04.2017 13:43 Милен Пасков 1 MB
doc Техническа спецификацияТехническа спецификация
25.04.2017 13:43 Милен Пасков 366 kB
xls Приложение 5АПриложение 5А
25.04.2017 13:44 Милен Пасков 30 kB
xls Приложение 5БПриложение 5Б
25.04.2017 13:44 Милен Пасков 30 kB
xls Приложение 5ВПриложение 5В
25.04.2017 13:45 Милен Пасков 29 kB
pdf Разяснение по запитване 1Разяснение по запитване 1
19.05.2017 11:56 Милен Пасков 62 kB
pdf Протокол 1 по чл.54 ал.7 от ППЗОППротокол 1 по чл.54 ал.7 от ППЗОП
29.06.2017 16:59 Милен Пасков 407 kB
pdf Съобщение до заинтересованите лица участници в процедура по възлагане на обществена поръчкаСъобщение до заинтересованите лица участници в процедура по възлагане на обществена поръчка
12.09.2017 15:35 Милен Пасков 36 kB
pdf Протокол №2 за разглеждане на допълнително представените документи от участницитеПротокол №2 за разглеждане на допълнително представените документи от участниците
18.09.2017 14:49 Милен Пасков 142 kB
pdf Протокол №3 за разглеждане и оценяване на техническите предложения на допуснатите кандидатиПротокол №3 за разглеждане и оценяване на техническите предложения на допуснатите кандидати
18.09.2017 14:51 Милен Пасков 998 kB
pdf Протокол №4 за отваряне, разглеждане и оценяване на ценовите предложенияПротокол №4 за отваряне, разглеждане и оценяване на ценовите предложения
18.09.2017 14:53 Милен Пасков 429 kB
pdf Доклад по чл.60 ал.1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал.3 и чл. 106, ал.1 от ЗОПДоклад по чл.60 ал.1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал.3 и чл. 106, ал.1 от ЗОП
18.09.2017 14:54 Милен Пасков 2 MB
pdf Решение №1427/18.09.2017 г. за определяне изпълнител на обществена поръчкаРешение №1427/18.09.2017 г. за определяне изпълнител на обществена поръчка
18.09.2017 14:57 Милен Пасков 314 kB
pdf Писмо до Представляващия "ТАРКТУР" ЕООДПисмо до Представляващия "ТАРКТУР" ЕООД
02.10.2017 13:50 Милен Пасков 32 kB
pdf Договор за обществена поръчка- обособена позиция 1Договор за обществена поръчка- обособена позиция 1
24.11.2017 10:44 Милен Пасков 839 kB
pdf Договор за обществена поръчка- обособена позиция 2Договор за обществена поръчка- обособена позиция 2
24.11.2017 10:45 Милен Пасков 735 kB
pdf Договор за обществена поръчка- обособена позиция 3Договор за обществена поръчка- обособена позиция 3
24.11.2017 10:45 Милен Пасков 831 kB
pdf Договор за обществена поръчка- обособена позиция 5Договор за обществена поръчка- обособена позиция 5
24.11.2017 10:46 Милен Пасков 715 kB
pdf Договор за обществена поръчка -обособена позиция 4Договор за обществена поръчка -обособена позиция 4
12.02.2018 9:55 Милен Пасков 1 005 kB

Comments are closed.